VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/76

KONU: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları ile BSMV nispetlerine ilişkin 2011/1854 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

29.06.2011 Tarihli Resmi Gazete'de Gelir Vergisi Kanunu'nun ("GVK") 94 üncü ve Geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ("KVK") 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun Banka ve Sigorta Muamele Vergisi ("BSMV") nispetlerini düzenleyen 33 üncü maddesinde yer alan oranlarına ilişkin 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

İlgili Kararda, daha önce 2010/1182 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlere yönelik düzenlemeye ek olarak tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlere uygulanacak tevkifat oranları ve bu kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması ya da vadesi beklenmeksizin satışı halinde lehe kalacak paralar üzerinden uygulanacak BSMV oranları ile GVK Geç. 67. Maddede yer alan mahsup sırasına ilişkin fıkrada varantlara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler izleyen bölümlerde alt başlıklar halinde açıklanmıştır:

1. Kira Sertifikalarına Yönelik Düzenlemeler

i. Tevkifat Uygulamaları

 • GVK Geçici 67 inci maddesinde yer alan oranları düzenleyen 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi “3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahvillerden ve kira sertifikalarından elde edilenler hariç) için %10," şeklinde değiştirilmiştir.
   
 • KVK 15, KVK 30 ve GVK 94 üncü maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını düzenleyen 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Kararnamelerin eki Kararların 1 inci maddelerinin birinci fıkralarının (7), (4) ve (3) numaralı bentlerinin (b) alt bentleri:

“b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için % 10,"

şeklinde değiştirilmiştir.

 • KVK 15 üncü maddede yer alan tevkifat oranlarını düzenleyen 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"3 - Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz);"

Yapılan bu değişiklikler ile;

 • Yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarının da GVK Geçici 67/2 kapsamında olmadığı, yurt dışında ihraç edilen kira sertifikaları için uygulanacak stopaj oranlarının GVK 94, KVK 15 ve KVK 30 uncu madde kapsamında olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.
   
 • Varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikaları için anılan maddelerde düzenlenen stopaj oranları; tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlere uygulanan stopaj oranlarında olduğu gibi vadeye göre değişiklik gösterir hale getirilmiştir.
   
 • Varlık kiralama şirketleri tarafından Türkiye’de ihraç edilen kira sertifikaları için ayrıca bir düzenleme yapılmadığından bu sertifikalardan elde edilecek gelirlere GVK Geçici 67/2 kapsamında stopaj uygulanmaya devam edilecektir.

ii. BSMV Uygulamaları

Varlık kiralama şirketleri tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikalarının elden çıkarılması veya repo işlemine tabi tutulması dolayısıyla lehe kalan paralara uygulanması gereken BSMV nispeti hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile Türkiye’de ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden tahvillerde olduğu gibi yüzde 5'ten yüzde 1'e indirilmiştir.

Söz konusu kıymetlerin itfasına yönelik olarak ayrıca bir düzenleme yapılmadığından; itfa dolayısıyla elde edilecek gelirlerden % 5 oranında BSMV uygulanmaya devam edilecektir.

2. Varantlara Yönelik Düzenlemeler

2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi i-aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için %0, diğer kazançlar için %10."

Buna göre, GVK Geçici 67 inci maddenin mahsubu düzenleyen 11. fıkrasına İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları da dahil edilmiştir.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2011/1854 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.