VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/74

KONU: 01 Temmuz 2011 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları.

Hatırlanacağı üzere daha önce 2010/105 sayılı sirkülerimizle duyurduğumuz aşağıdaki konuları tekrar gündeme getirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz.

1. Asgari Ücret

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 01.07.2011 - 31.12.2011 dönemi için tespit edilen yeni asgari ücret tutarları uygulanacaktır.

2011 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir.

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

27,90 TL

837,00 TL

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

23,85 TL

715,50 TL

01.07.2011 31.12.2011 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

837,00 TL

715,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

117,18 TL

90,72 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (% 1)

8,37 TL

6,48 TL

Gelir Vergisi Matrahı

711,45 TL

550,80 TL

Hesaplanan gelir vergisi (% 15)

106,72 TL

82,62 TL

Damga Vergisi (binde 6,6)

5,52 TL

4,28 TL

Kesintiler Toplamı

237,79 TL

184,10 TL

Net Ücret

* 658,95 TL

* 571,97 TL

* Bekar bir çalışan için 59,74 TL asgari geçim indirimi tutarı eklenmiştir.

1.1 İşverene Maliyeti (16 yaşını doldurmuş işçiler)

Sosyal güvenlik primi işveren payı (%19,5)

163,22 TL

İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)

16,74 TL

Toplam maliyet

1.016,96 TL

1.2 Öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret

Bilindiği gibi 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25. maddesinde, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemeyeceği hükmü yer almaktadır.

Buna göre 01.07.2011-31.12.2011 döneminde işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenmesi gereken en az ücret tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Günlük tutar

Aylık tutar

16 yaşını doldurmuş olanlar

8,37 TL

251,10 TL

16 yaşını doldurmamış olanlar

7,16 TL

214,80 TL

2. Sosyal Güvenlik primine esas kazançların, 1 Temmuz 2011 – 31 Aralık 2011 döneminde uygulanacak taban ve tavan tutarları

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu Kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır.

Buna göre 2011 yılının ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi

SSK Taban Ücreti (Aylık) TL

SSK Tavan Ücreti (Aylık) TL

01.07.2011 – 31.12.2011

837.00

5.440,50

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.