Numara : 68
Tarih : 31.5.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/68

KONU: 6111 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi Kapsamında, İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtiaya İlişkin Olarak Ödenen KDV'nin, KDV İadesi Talep Eden Mükellefler Tarafından "İndirilecek KDV Listesi" ve "Yüklenilen KDV Listesine" Dahil Edilebilme Şekli Hakkında Duyuru.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 6111 Sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtiaya ilişkin olarak ödenen KDV’nin, KDV iadesi talep eden mükellefler tarafından "İndirilecek KDV Listesi" ve "Yüklenilen KDV Listesine" dahil edilebilme şekli hakkında duyuru yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuru aşağıdaki şekildedir.

Bilindiği üzere, "6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 10. maddesi ile stoklarda yer aldığı halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların maddede öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde kayıtlara alınmaları imkânı getirilmiştir.

Söz konusu madde uyarınca, stoklarda yer aldığı halde kayıtlarda yer almayan emtia dolayısıyla beyan edilip ödenen vergi indirim konusu yapılabilmekte, ancak makine, teçhizat ve demirbaşlar dolayısıyla beyan edilip ödenen vergi indirim konusu yapılamamaktadır.

Bahse konu Kanunun uygulamasına ilişkin "1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği"nin (VII/5) bölümü uyarınca da, bu kapsamda beyan edilen emtianın daha sonra, KDV uygulamasında iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılması halinde, sözü konusu emtia ile ilgili olarak beyan edilen ve ödenen KDV'nin iade hesaplarına alınması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, bu kapsamda beyan edilip ödenen KDV'nin, alış faturalarına dayanmaması nedeniyle, KDV iade taleplerinde ibraz edilmesi gereken "İndirilecek KDV Listesi" ve "Yüklenilen KDV Listesi"ne nasıl dahil edileceği konusunda uygulamada tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, KDV iade talebinde bulunan mükellefler tarafından 53 Seri No.lu KDV Sirküleri gereğince İnternet Vergi Dairesinden göndermek zorunda oldukları "İndirilecek KDV Listesi" ve "Yüklenilen KDV Listesi"nin doldurulmasında, söz konusu beyanlara ilişkin bilgilere yer verilirken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, bahse konu Listelerin;

"Alış Faturasının Tarihi" kısmına:

Ödeme belgesi (Vergi Dairesi Alındısı, Banka Makbuzu,Mahsup Alındısı) tarihi,

"Alış Faturasının Serisi" kısmına:

Varsa ödeme belgesinin serisi,

"Alış Faturasının Sıra No.su" kısmına:

Ödeme belgesinin sıra numarası,

"Satıcının Adı-Soyadı/Ünvanı" kısmına:

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Stok Beyanı

"Satıcının Vergi Kimlik/T.C.Kimlik No" kısmına:

Mükellefin kendi vergi kimlik numarası,

"Alınan Malın/Hizmetin Cinsi" kısmına:

Beyan edilen emtianın cinsi,

"Alınan Malın Miktarı" kısmına:

Beyan edilen emtianın miktarı,

yazılacaktır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.