Numara : 63
Tarih : 18.5.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/63

KONU: KDV İade Taleplerinde Elektronik Ortamda Alınacak İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listelerinin Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru.

Gelir İdaresi Başkanlığınca İnternet Vergi Dairesinden yapılan duyuruda, KDV iade taleplerinde elektronik ortamda alınmakta olan "İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listeleri"nin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu duyuruda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

1) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/3 maddesi; "İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir." hükmü gereği belge defter ve kayıtlara hangi tarihte alınmışsa indirim hakkı da bu dönemde kullanılabilecektir.

Ancak İnternet Vergi Dairesinden İndirilecek/Yüklenilen Katma Değer Vergisi Listesi gönderilirken bazı mükelleflerce belgenin tarihi olarak ilgili vesikanın kanuni defterlere kaydedildiği tarihin yazılmakta olduğu tespit edilmiştir.

Örneğin 30.01.2011 tarihli bir fatura, firmanın eline geç ulaşması nedeniyle 01.02.2011 tarihinde yevmiye kayıtlarına alınması nedeniyle indirim hakkı 2011/02 döneminde kullanılmıştır; ancak belgenin tarihi olarak İndirilecek/Yüklenilen KDV Listesine 01.02.2011 tarihi değil 30.01.2011 tarihi yazılmalıdır.

İndirilecek/Yüklenilen KDV Listelerinde belgenin tarihine dikkat edilmediği takdirde KDV İadesi Kontrol Raporlarında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum vergi daireleri arasındaki yazışmaların artmasına ve iadelerin gecikmesine yol açmaktadır.

2) Ayrıca belgeler İndirilecek/Yüklenilen KDV Listesine yazılırken tarih, seri ve sıra numaraları ile vergi kimlik numaraları doğru olarak ve her iki listeye mutlaka aynı şekilde yazılmalıdır. Alınan mal / hizmetin KDV hariç tutarı ve KDV’si bölünmeden listelere yazılmalıdır.

3) İthalat verileri girişinde Vergi Kimlik Numarası 10 haneli 1 olarak yazılmalı (1111111111) ve Gümrük Giriş Beyannamesi numarasına listelerde mutlaka yer verilmelidir.

4) Yevmiye kayıtlarına muhasebe fişi veya mahsup fişi gibi belgelerle fatura düzenleme limitinin altında bulunan perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, noter makbuzu gibi belgelerde Vergi Kimlik Numarası 10 haneli 3 olarak yazılmalı (3333333333) ve bunların KDV’lerinin toplamı bu döneme ait indirilecek KDV’nin %5’ini aşmamalıdır. Fatura bilgileri ise miktarına bakılmaksızın listelere yazılmalıdır.

5) İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yıllık iade talep edilmesi durumunda KDV Beyannamesinde işlem türü olarak 450 kod kullanılmalı ve 2010 yılına ait tüm aylara ilişkin İndirilecek KDV Listesi iade talep edilen dönemde "Belgenin indirim hakkının kullanıldığı dönem" sütunu doldurularak İnternet Vergi Dairesinden gönderilmelidir.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.