Numara : 62
Tarih : 12.5.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/62

KONU: Turizm İşletmelerine Dahil Binalar için Geçici Emlak (Bina) Vergisi Muafiyetinin Uygulanmasında Geçerli Olan Belgeler ve Sürelere İlişkin Sirküler Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 12.5.2011 tarihli ve 2011-1 sayılı Emlak Vergisi Sirkülerinde, turizm işletmelerine dahil binalar için geçici emlak (bina) vergisi muafiyetinin uygulanmasında geçerli olan belgeler ve süreler hakkında açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu sirkülerde;

  • Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletmelerine verilen turizm yatırım belgesinin ve turizm işletmesi belgesinin "turizm müessesesi belgesi" mahiyetinde olduğu ve bu nedenle söz konusu belgelerden herhangi birine istinaden geçici emlak (bina) vergisi muafiyetinden faydalanılmasının mümkün bulunduğu,
  • Ancak bu muafiyetten yararlanabilmek için, söz konusu binaların gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan turizm işletmelerine dâhil olması ve Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen maksatlara tahsis edilmesinin gerektiği,
  • Ayrıca söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi bildirim şartına bağlandığından, belgenin alındığı bütçe yılı içinde, bütçe yılının son üç ayı içinde alınması halinde olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde ilgili belediyeye bildirim yapılması gerektiği,
  • Süresinde bildirimde bulunulmaması halinde muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren geçerli olacağı ve bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşeceği,
  • Bunun yanı sıra, geçici olarak verilen belgelerin iptal edilmesi veya bu belgelerin yerine geçen belgelerin verilmemesi durumunda bu hususun gerçekleştiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren mükellefiyetin başlayacağı

belirtilmiştir.

Konuya ilişkin sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.