VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/57

KONU: Vergi Levhalarının İnternet Vergi Dairesinden, Elektronik Ortamda Alınması Yeterli Olup, Vergi Levhaları Ayrıca Mali Müşavirlere veya Vergi Dairesine Tasdik için Gönderilmeyecektir.

Bilindiği gibi, vergi levhası ile ilgili düzenlemeler Vergi Usul Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer almaktadır.

6111 sayılı Kanun’un 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

Ancak vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın, söz konusu levhanın alınması ve yetkililerce istenildiğinde ibraz edilmek üzere işyerinde bulundurulmasına ilişkin zorunluluk devam etmektedir.

Konuya ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı 408 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığınca hazırlanmış bulunmakta olup, yakın zamanda yayımlanması beklenmektedir.

Taslak Tebliğde yer alan düzenlenmeler özetle aşağıdaki gibidir.

1. Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

Bu kapsamda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu durumda gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri 2010 yılına ilişkin matrahlarını ve vergilerini gösteren Vergi Levhalarını 31 Mayıs 2011 tarihine kadar almak zorundadırlar.

2. Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

2010 yılına mahsus olarak, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren internet vergi dairesinden çıktı alacaklar ve aşağıda sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında

3. Vergi Levhaları Vergi Dairelerine veya Meslek Mensuplarına Tasdik Ettirilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

Yılların verdiği alışkanlık dolayısıyla vergi levhalarının önceden olduğu gibi tasdik için mali müşavirlere veya vergi dairelerine gönderilmeyeceğini tekrar hatırlatırız.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.