Numara : 103
Tarih : 27.10.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/103

KONU: Van İlinde Meydana Gelen Deprem Felaketi için Yapılan Yardımların İndirimi

27 Ekim 2011 Tarihli ve 28097 Sayılı Resmi Gazete'de Van ve çevresinde meydana gelen deprem afetinden zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesi ilişkin 2011/2350 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

Bu sirkülerimizde Van ilinde meydana gelen deprem felaketi için yapılan yardımların vergi matrahı karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

1. Başbakanlık Aracılığıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 10 uncu bendinde Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamının indirimine izin verilmektedir.

Bu doğrultuda Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığında yapılacak ayni yardımlar ile Başbakanlıkça belirlenen banka hesapları kanalıyla yapılacak nakdi yardımların, banka dekontu ile tevsik edilme koşuluyla, tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince verilecek beyannameler üzerinde, kurum kazancı ile sınırlı olmak üzere indirim konusu yapılabilecektir. Kurum kazancının yetersiz kalması nedeniyle indirilemeyen tutarların zarar olarak izleyen yıllara devri mümkün değildir.

2. Belediyelere, Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağış ve Yardımlar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1-c bendine göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı vergi matrahından indirilebilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan dernekler dışındaki diğer dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımların, matrahtan indirilmesi söz konusu değildir.

3. Kızılay’a Yapılan Bağışlar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Söz konusu Karar’a ulaşmak için tıklayınız.

Vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesine www.gelirler.gov.tr adresinden, kamu yararına çalışan dernekler listesine www.dernekler.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.