VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/40

KONU: Vergi Levhalarının 31 Mayıs 2010 Tarihine Kadar Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir.

Gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri 2009 yılına ilişkin matrahlarını ve vergilerini gösteren Vergi Levhalarını 31 Mayıs 2010 tarihine kadar tasdik ettirmelidirler.

1. Vergi Levhası Tasdiki ile İlgili Süreler

1.1. Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 5 nci maddesi ve 142 seri no.’lu VUK Genel Tebliğine göre Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar, vergi tarhına esas olan kazanç tutarı ile bunlara isabet eden vergi miktarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde TASDİK ettirip ASMAK zorundadırlar.

1.2. Özel Hesap Dönemi Olanlar

Özel Hesap dönemine tabi mükellefler ise vergi levhalarını en geç yıllık beyanname verme sürelerini takip eden bir ay içinde tasdik ettirerek iş yerlerine asacaklardır.

1.3. İş Değişiklikleri Olanlar

Mükellefin iş nevi, işyeri adresi veya bağlı bulunduğu vergi dairesinin değişmesi halinde bu değişiklik, değişikliğin husule geldiği tarihten itibaren bir ay içinde bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilerek tasdik ettirilecektir.

1.4. Yeni Mükellefiyet Tesis Ettirenler

Her ne şekilde olursa olsun yıl içinde mükellefiyet tesis ettirenler, mükellefiyetlerinin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde vergi levhası tasdik ettirmek ve asmak mecburiyetindedirler.

Ancak vergi levhası tasdik işlemlerinin her yıl Mayıs ayının son günlerinde vergi dairelerinin iş yükünü arttırdığı ve mükellefler açısından da zaman kaybına yol açtığı gözlemlenerek Vergi Usul Kanunun 272 sıra no.lu Genel Tebliğ ile aynı kanuni sürelerde mükelleflerin 3568 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşme ile bağlı bulundukları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerine ve Yeminli Mali Müşavirlerine de levha tasdiki yaptırabilecekleri açıklanmıştır.

2. Diğer Hususlar

Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube, satış mağazası, kat ve reyonlarının bulunması halinde, her biri için vergi levhası asılmasının zorunlu olduğu 142 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Ancak, levhaların her yıl tasdikli zorunluluğu da dikkate alındığında, çok şubeli firmalar için her levhanın ayrı ayrı tasdik ettirilmesinin yaratacağı güçlük nedeniyle merkez için tasdik ettirilen levhanın baskı suretiyle matbaada çoğaltılan örneklerinin kullanılması 143 sıra numaralı Versi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygun görülmüştür.

Vergi levhası asmak mecburiyetinde olanlara, bu yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri halinde, her tesbit (tutanak) için 160 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.