Numara : 30
Tarih : 5.4.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/30

KONU: Anayasa Mahkemesi’nin Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67/1 Paragrafı Kapsamında Dar Mükellefler için Sıfır Oranındaki Stopaj Uygulamasını İptal Kararı Ardından Planlanan Yeni Stopaj Düzenlemesi Hakkında Maliye Bakanlığı Açıklaması.

Hatırlanacağı üzere, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin olan Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci maddesinde yer alan “Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır” hükmünün iptali ve iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe gireceğine ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 8 Ocak 2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu kararın yürürlülük tarihi 8 Ekim 2010 olmaktaydı.

3 Nisan 2010 tarihinde Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapılarak, söz konusu kararın yürürlüğe girmesi beklenmeksizin bir düzenleme yapılmasının amaçlandığı ve bu çerçevede, yapılan çalışmalar neticesinde, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından vergileme farklılığını ortadan kaldıran yeni bir sistemin uygulamaya konulmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.

Buna göre yeni düzenlemede;

  • Hisse senedi alım satım kazançlarında, halen olduğu şekilde yerli ve yabancı tüm yatırımcılar için %0 stopaj uygulamasına devam edilmesi,
     
  • Devlet iç borçlanma senetlerinin alım/satım ve itfa kazançlarında ise yerli - yabancı yatırımcı ayrımına dayalı stopaj uygulaması kaldırılarak;

- Sermaye şirketleri (yatırım fonları dâhil) için %0 oranında,

- Diğer mükellefler (gerçek kişiler ve diğer kurumlar) için ise %10 oranında

stopaj yapılması öngörülmektedir.

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi mevcut düzenlemeyi, aynı gelir unsuru yönünden eşit olan tam ve dar mükelleflerden birincisinin yasayla %15 oranında vergi tevkifatına tabi tutulup ikincisinin %0 oranında tevkifata tabi tutularak tersine ayrımcılık yapılmasının makul ve adil olmadığı, mali gücü aynı olanların aynı, mali gücü farklı olanların ise ayrı oranda vergilendirilmesini öngören “mali güç” ve “vergide eşitlik” ilkelerine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

Bakanlık tarafından yapılması planlanan bu düzenleme ile aynı vergi rejimine tabi dar ve tam mükellefler arasındaki farklı vergilendirmenin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Planlanan şekliyle hisse senetleri yönünden geliri elde edenin tam-dar, gerçek kişi-kurum olmasına bakılmaksızın stopaj oranının % 0 olarak uygulanmasına devam edilecektir. Diğer taraftan, devlet iç borçlanma senedi gelirleri yönünden stopaj oranının geliri elde edenin sermaye şirketi olup olmamasına göre farklılık göstermesi öngörülmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2 inci maddesinde sermaye şirketleri anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar olarak tanımlanmıştır. Yine, Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamasında Sermaye Piyasasi Kurulu'nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar da sermaye şirketi olarak sayılmıştır.

Bu çerçevede, devlet iç borçlanma senedi gelirlerinde sıfır stopaj uygulaması öngörülen yabancı fonların kapsamına bir açıklık getirilmesi ihtiyacı doğabilir.

Söz konusu Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.