Numara : 27
Tarih : 25.3.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/27

KONU: Serbest Bölgelerde FOB %85 Şartını Sağlayanlara Gelir Vergisi Tevkifatı ile Birlikte Tahsil Edilmiş Gecikme Zamlarının da İade Edilmesi.

Hatırlanacağı üzere, 25.11.2008 tarih ve 27065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5810 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunun geçici 3 üncü maddesinde bazı değişiklikler yapılmış ve;

Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85' ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden müstesna tutulacağı, yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden ise zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edileceği hüküm altına alınmıştı.

Ardından Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili açıklamaların yer aldığı 1 Seri No'lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği 12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve bu Tebliğde;

“Serbest bölgede üretilen ve üretimin yapıldığı yıldan sonraki yıl veya yıllarda bu ürünlerin toplam FOB bedelinin %85'inin yurt dışına ihraç edilmemesi durumunda, üretimin yapıldığı yılda tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi tevkifatının gecikme zammıyla birlikte tahsil edileceği ancak, daha sonra asgari %85 ihracat şartının gerçekleştiği yılda ise gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde vergi dairesi tarafından söz konusu işçi ücretlerine ilişkin verginin, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak Tebliğde belirlenen koşullarla mükellefe red ve iade edileceği, tahsil edilen gecikme zammının ise iade konusu olmayacağı”

açıklanmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğin gecikme zammının iade olmayacağına ilişkin bölümü hakkında verilen ve kesinleşen yürütmenin durdurulması kararı (Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 25.12.2009 tarih ve YD İtiraz No:2009/59 sayılı kararı) üzerine yayınladığı 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri ile;

Esasa ilişkin hüküm verilinceye kadar, yapılacak iadelerde yürütmenin durdurulması kararı dikkate alınarak tahsil edilmiş gecikme zamlarının da iade edileceği yönünde açıklamada bulunmuştur.

Konuya ilişkin sirküler ekte yer almaktadır.

Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri - 1

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.