Numara : 26
Tarih : 17.3.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/26

KONU: Mahkeme Kararları, Karar İlam Harcı Alınmadan da Davacıya Verilebilecek.

17 Mart 2010 tarihli ve 27524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/9 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun, 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “Karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez” biçimindeki ikinci tümcesi iptal edilmiştir.

Bilindiği gibi ilam, bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belgeyi ifade etmektedir.

Söz konusu uygulamada ise davacı, davayı kazandığı halde ilamı alarak icra takibinde bulunabilmesi için karar ve ilam harcını ödemek ve ödediği tutarı da yargılama giderleri içerisinde davalıdan tahsil etmek zorundaydı.

Bu hüküm, Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (2009/27 Esas sayılı) başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından 14.01.2010 tarihli toplantısında Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Böylelikle mahkeme kararları, karar ilam harcı alınmadan da davacıya verilebilecektir.

Buna karşın Anayasa Mahkemesinin aynı kararında Harçlar Kanunun 32 maddesinde yer alan Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. ifadesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan iptal istemini, belirtilen kuralın bireylerin özel menfaatleriyle ilgili olarak yargı hizmetinden yararlanmalarını, bu hizmetin karşılığı olan harcın ödenmesi koşuluna bağlanmış olduğundan hak arama özgürlüğünü sınırlandıran bir nitelik taşımadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

İlgili Karara aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesinin E: 2009/27, K: 2010/9 Sayılı Kararı (2/7/1964 Tarihli ve 492 Sayılı Kanun ile İlgili)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.