VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/24

KONU: Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair Karara İlişkin ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı.

5/2/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı sıfır olarak belirlenmiştir. 
 
İlgili kararnamenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 06.03.2010 tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Söz konusu tebliğin yayımı tarihinden itibaren kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G.'yi, yalnızca "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ni haiz üreticiler satın alabilecek veya ithal edebileceklerdir.

Ayrıca, kararname kapsamında aerosol üreticilerine, aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satışı yapmak isteyen dağıtıcılara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve bir örneği sirküler ekinde yer alan "Dağıtım İzin Belgesi" verilecektir.

Tebliğin 3 üncü bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca "Dağıtım İzin Belgesi" talep eden dağıtıcıların söz konusu belgeyi alabilmeleri için diğer şartların yanında tebliğde tanımlanan L.P.G.'yi üretecek kapasitede tesisinin bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilecek genel ve özel bütçeli idarelere ait laboratuvarlardan alınan raporu Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş olmaları gerekmektedir.

Söz konusu raporu vermeye yetkili laboratuvar ise, 08/03/2010 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan 2010-2 sayılı ÖTV Sirküleri ile "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi Ankara Laboratuvarı" olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek ithalat ve teslimler ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere LPG Teslimi

Üreticiler kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanacakları L.P.G.'yi yurt içerisinde yalnızca dağıtıcılardan satın alabileceklerdir. Dağıtıcılar kararname kapsamında L.P.G. tesliminden önce üreticilerin L.P.G. satın alma izin belgesine sahip olduklarını arayacaklardır. Bu amaçla L.P.G. satın almak isteyen üreticiler, "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"nin işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği ile bu Tebliğ ekinde EK:4 olarak yer alan "Talep ve Taahhütname"yi iki örnek olarak düzenleyerek bir örneğini söz konusu malı ilk defa teslim alacakları tarihten önce dağıtıcılara vereceklerdir. Üreticiler düzenlemiş oldukları söz konusu talep ve taahhütnamenin diğer örneğini ise aynı sürede KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

1.1 Dağıtıcıların İthal Ettikleri L.P.G.'yi Üreticilere Kararname Kapsamında Teslim ve Beyanı

Dağıtıcılar ithal ettikleri L.P.G.'yi üreticilere teslimlerinde, teslim tarihi itibariyle hesaplanacak ÖTV tutarını sıfır olarak uygulayacaklar ancak düzenlenen faturada "2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Sıfır Olarak Hesaplanıp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen Yürürlükteki ÖTV Tutarı ................ TL'dir" şerhi ile göstereceklerdir.

Dağıtıcılar bu suretle sıfır olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri L.P.G. miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin "Vergi Bildirimi" bölümünün "A Cetvelindeki Ürünler" kısmında yer alan "2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" ibaresini seçerek beyanda bulunacaklardır.

Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" kısmına düzenledikleri faturalara ilişkin bilgileri gireceklerdir.

1.1.1 İthalde Verilen Teminatın Çözümü
 
Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G.'nin bu kararname kapsamında teslim edilmesi ve bu tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine vergi dairesince "Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı" ve "Vergi Dairesi Alındısı Tarih No." sütunları doldurulmadan 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ekinde yer alan EK:12 bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

1.2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları L.P.G.'yi Üreticilere Kararname Kapsamında Teslim ve Beyanı
 
Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları L.P.G.'yi üreticilere kararname kapsamında teslimlerinde düzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmeyeceklerdir. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturalarda teslim bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarı "2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Teslim Bedeline Dahil Edilmeyen Yürürlükteki ÖTV Tutarı ................ TL'dir" şerhi ile gösterilecektir.

Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin teslim bedeline dahil etmediği ÖTV tutarları, rafinerilerden aldıkları mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir. Mahsup için, dağıtıcıların üreticilere kararname kapsamında teslim ettiği L.P.G.'ye ilişkin düzenlediği işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış fatura fotokopilerinin ekli olduğu liste ile üreticilerden alınan talep ve taahhütname bilgilerinin yer aldığı bir listenin rafinerilere verilmesi gerekmektedir.

Rafineriler, dağıtıcılara mahsuplaşma suretiyle ÖTV tahsil etmeden teslim ettiği mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin "Vergi Bildirimi" bölümünün "A Cetvelindeki Ürünler" kısmında yer alan "2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" ibaresini seçerek üzerinden vergi beyan etmeyeceklerdir.

Ayrıca, rafinerilerin mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" kısmına, söz konusu mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan ve dağıtıcılar tarafından kendilerine verilen faturalara ilişkin bilgileri girmeleri gerekmektedir.

2. Üreticilerin L.P.G. İthali ve Kullanımı

Dahilde işleme izin belgesi sahibi aerosol üreticileri, kararname kapsamında üretimde kullanmak üzere L.P.G. ithal edebilmek için bu tebliğin ekinde EK:1 olarak yer alan "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"nin bir örneğini ithalatı gerçekleştirecekleri gümrük idaresine vereceklerdir.

İlgili gümrük idaresi bunun üzerine 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 16.3. bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde söz konusu ürünün yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar nakit veya banka teminat mektubu almak suretiyle gümrükleme işlemini gerçekleştirecektir.

14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 1 inci bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca (I) sayılı listedeki malların ithalinde üreticilerin, en geç ithal tarihinde yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirmesi gerekmektedir.

2.1. İthal Edilen L.P.G.' nin ÖTV'ye Tabi Olmayan Aerosol Üretiminde Kullanım ve Beyanı

Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G.'nin, ÖTV'ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılması, ÖTV Kanununun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılacaktır. Buna göre üreticilerin ÖTV'ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullandıkları L.P.G. miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin "Vergi Bildirimi" bölümünün "A Cetvelindeki Ürünler" kısmında yer alan "2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" ibaresini seçmek suretiyle sıfır ÖTV tutarı üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca üreticiler, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" kısmına, ithal etmiş oldukları L.P.G.'ye ilişkin fatura bilgilerini gireceklerdir.

2.2. İthal Edilen L.P.G.' nin ÖTV'ye Tabi Olan Aerosol Üretiminde Kullanımı

Üreticilerin kararname kapsamında ithal ettikleri L.P.G.'yi, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aerosol üretiminde kullanımı bu Kanunun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmayacaktır.

2.3. İthalde Verilen Teminatın Çözümü

Üreticiler tarafından kararname kapsamında ithal edilen L.P.G.'nin, gerek vergiye tabi olmayan aerosol üretiminde gerekse vergiye tabi olan aerosol üretiminde kullanıldığının, bu tebliğin 6 ncı bölümünde açıklandığı şekilde düzenlenen aerosol üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesi ve ÖTV'ye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine vergi dairesince 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki EK:12 bilgi formu düzenlenerek gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresine gönderilecek EK:12 bilgi formunda "Satılan Miktar" sütununa, ithal edilen maldan aerosol üretiminde kullanılan miktar yazılacak, "Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı" ve "Vergi Dairesi Alındısı Tarih No." sütunları doldurulmayacaktır. Gümrük idaresince, formda gösterilen bu miktara isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

Üreticilerin söz konusu teminatlarını 6 ncı bölümde ifade edilen altı aylık dönemleri beklemeden çözdürmek istemeleri halinde ara dönemler için söz konusu aerosol üretim tasdik raporunu bu dönemlere ilişkin olarak ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak ara dönemlerde teminat çözümü amacıyla ibraz edilen raporların, 6 ncı bölüm uyarınca düzenlenmesi gereken aerosol üretim tasdik raporlarının süresinde verilmesini engellemeyecektir.

3. Aerosol Üretim Tasdik Raporlarına İlişkin İşlemler

Kararname kapsamındaki L.P.G.'nin aerosol üretiminde kullanımı, aerosol teslimi ve bu malların stok bilgilerine ilişkin olarak, her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci dönemine ait yeminli mali müşavir (YMM) tarafından düzenlenen "Aerosol Üretim Tasdik Raporu"nun, bu dönemleri takip eden 2 ay içerisinde, üreticilerin KDV yönünden bağlı oldukları yer vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Vergi dairelerince verilen ek süreler de dahil olmak üzere, makul mazeret belirtmeksizin söz konusu raporları ibraz edilmeyen üreticiler ile ibraz edilen raporlarında bu tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket ettiği tespit edilen üreticilerin L.P.G. satın alma izin belgeleri iptal edilecek ve bu üreticiler ilgili dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesine sevk edilecektir.

Konuya ilişkin mevzuata aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

18 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği

EK: 1 L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi

EK: 2 Dağıtım İzin Belgesi

EK: 3 Yakıt Dağıtım Taahütnamesi

EK: 4 Aerosol Üretiminde L.P.G. Kullanımına İlişkin Talep ve Taahhütname

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/11

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz