VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/17

KONU: Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Sonrası Devreden Yatırım İndirimini Kullanmak İsteyen Mükelleflere E-Beyanname Sisteminde Yapılan Uyarı 

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69 uncu maddesinde yer alan ve yatırım indirimiyle ilgili süreyi 2006, 2007 ve 2008 yılları ile sınırlı tutan Geçici 69 uncu madde kapsamındaki düzenlemeyi gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecek şekilde iptalini kararlarştırılmış ve söz konusu gerekçeli karar da 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı 2010 yılında yayınlanmakla birlikte, bu düzenlemeden 2009 yılında da yararlanmak isteyen mükelleflere, 2009 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesinin hazırlanması sırasında e-beyanname programında;

''8/1/2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 2006/95 Esas, 2009/144 sayılı Kararı, Anayasanın 153 üncü maddesi uyarınca, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 2009 hesap döneminde (Geçici vergi dönemleri de dahil) yatırım indirimi istisnasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.''

şeklinde bir uyarı mesajı gönderilmektedir.

Mali İdare, Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararının 2010 yılında yayınlandığından bahisle, yatırım indiriminden 2009 yılına ilişkin olarak yararlanılmayacağı şeklindeki görüşünü tebliğ, sirküler vs ile açıklamamış olmakla birlikte 2009 yılında devreden yatırım indirimi kullanmak isteyen mükellefler açısından tereddütlü bir durum doğmuş bulunmaktadır.

Bu durumda olan mükelleflerin 2009 yılına ilişkin 4. dönem geçici vergi beyannamesi ile 2009 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini Anayasa Mahkemesinin kararı gerekçe gösterilerek ihtirazi kayıtla vererek dava konusu yapması düşünülebilinir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

DRT Yeminli Mali Müşavirlik

ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.