VERGİ  SİRKÜLERİ

NO: 2010/16

KONU: 5951 No.lu Kanun ile Finansal Faaliyet Harçlarında Yapılan Değişiklikler

5951 No.lu Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Şubat 2010 Tarihli ve 27484 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 3 üncü maddesi ve Geçici 2 inci maddesi ile Finansal Faaliyet Harçlarına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

1) Madde 3 ile Yapılan Değişiklikler

a) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin “XI- Finansal faaliyet harçları” bölümünün 1 numaralı bendi değiştirilmiştir.

Buna göre;

  • Her yıl için alınan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri maktu vergi tutarları artırılmıştır;
  • Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerinden kuruluş/açılış aşamasında bir kereye mahsus olmak üzere alınan finansal faaliyet harcı, her yıl için alınacaktır;
  • Açılış aşamasında bir kereye mahsus olmak üzere finansal faaliyet harcına tabi tutulan her banka şubesi için, her yıl ve nüfus esasına göre farklı tutarlarda harç tahsil edilmesi uygulamasına geçilmiş ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin “XI- Finansal faaliyet harçları” bölümünün (2) numaralı bendi uyarınca “özel finans kurumları” statüsünde finansal faaliyet harcına tabi tutulan katılım bankaları, söz konusu bölümün (1) numaralı bendi kapsamına alınarak (2) numaralı bent yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu çerçevede, ilgili tarifenin “XI- Finansal faaliyet harçları” bölümünün (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

- XI- Finansal faaliyet harçları

“1. Banka (katılım bankaları dahil) kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

Değiştirildikten Sonraki Hali

Değişmeden Önceki Şekli

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

200.000 TL

134.710,90 TL

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler

(her banka, her şube ve her yıl için)

(her banka ve her şube için)

200.000,00 TL

134.710,90 TL

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

(her şube ve her yıl için)

(her şube için)

- Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

12.000,00 TL

26.941,70 TL

- Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

36.000,00 TL

26.941,70 TL

- Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyelerle serbest bölge sınırları içinde

48.000,00 TL

26.941,70 TL


2)
Eklenen Geçici Madde 2 ile Yapılan Değişiklikler ve Gerekçesi

Söz konusu madde ile, 5951 No.lu Kanunun 3 üncü maddesi ile Finansal Faaliyet Harçlarında yapılan değişikliklerin 2010 yılında tahakkuk ettirilmiş harçlar için de uygulanacağı ve aradaki farka isabet eden harç tutarının 05/02/2010 tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş sayılarak bir ay içinde ödeneceği belirtilmektedir.
 
Madde ile ayrıca, 05/02/2010 tarihi itibariyle faaliyette bulunan tüm bankaların serbest bölgeler dısındaki subelerine ait belgelere ilişkin yıllık harçlar 2010 yılı için 05/02/2010 tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş sayılarak bir ay içinde ödeneceği de hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.