VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/ 15

KONU: Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan 5951 No.lu Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

5951 No.lu Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Şubat 2010 Tarihli ve 27484 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun vergi uygulamalarında yaptığı düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, borçlunun ödeme emrine itiraz komisyonunda itiraz etmesine bağlı olarak tahsil dairesine teminat göstermesi durumunda, hakkında tahsil dairesince yapılan takip işlemlerinin durdurulmasını öngören düzenleme 05/02/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

  Buna göre, ödeme emrine karşı dava açılması halinde, ödeme emrine dayanak olan amme alacağı için tahsil dairesine tek başına teminat gösterilmesi takip işlemlerini durdurmayacaktır. Takip işlemi, davanın açıldığı idari yargı merciinden yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi ve bu talebin uygun bulunması halinde yargı mercileri tarafından durdurulabilecektir.
   
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesi ile borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen mükelleflerin vergi borçlarına karşılık gayrimenkullerinin Maliye Bakanlığınca satın alınması uygulamasına, 2014 yılı sonuna kadar devam edilecektir.
   
 • Finansal faaliyet harcına tabi tutulan her banka şubesi için, her yıl ve nüfus esasına göre farklı tutarlarda harç tahsil edileceği hüküm altına alınmış ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
    
 • 5084 sayılı Kanun çerçevesinde 49 ilde uygulaması yapılan ve 31/12/2004 tarihinden önce tamamlanan yatırımlar açısından 31/12/2009 tarihinde sona eren sigorta primi işveren hissesi teşvikinin uygulama süresi, 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.
   
  Anılan Kanun çerçevesinde yer alan gelir vergisi stopajına ilişkin teşvik süresi ise uzatılmamştır.

5951 No.lu Kanun ile vergi dışı düzenlemeler de yapılmıştır. Bu düzenlemelerden bazıları özetle aşağıda yer almaktadır.

 • İlk defa işe alınan ve çalıştırılanlar için sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına 2010 yılın da devam edilecektir.
   
 • Kısa çalışma ödeneği için 2008 ve 2009'da uygulanan esaslar, 2010 yılı için de geçerli olacaktır.
   
 • Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterliliğe ilişkin prosedürün tamamlanması sürecinde ön izin verilmesi suretiyle yabancı meslek mensuplarının hem denklik ve mesleki yeterlilik bakımından denetim dışında kalmasının önlenmesi hem de mesleki unvanlar kullanılmaksızın çalışabilmelerine imkan sağlanmıştır.
    
  Ayrıca, mesleki eğitim alanı dışındaki bir görevde istihdam edilecek yabancılar için ilgili mercilerden mesleki yeterlilik konusunda görüş alınmayacağına ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

5951 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

DRT Yeminli Mali Müşavirlik

ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.