Numara : 132
Tarih : 9.11.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/132

KONU: 6 Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Yayımlandı.

1. Giriş

6 Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği 7 Kasım 2009 Tarihli ve 27399 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği ile;

  • 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim ve ithalatında bandrol uygulaması başlatılmakta,
  • yıllandırma amacıyla üretilen şarapların bildirimde bulunmak şartı ile bandrolsüz bekletilmesine ilişkin esaslar belirlenmekte,
  • sistem dahilindeki üretici/ithalatçı firmaların faaliyetlerinin sonlanması üzerine kullanılmamış bandrollerin ve sistem bileşenlerinin geri alınması ile fire ve kullanılmamış bandrollerin tespitine ilişkin düzenlemeler yapılmakta,
  • alkollü içki ithalatçılarının fermente ve/veya distile alkollü içki bandrolü siparişi bildirimi öncesinde TAPDK’ dan uygunluk onayı alınması şartı getirilmektedir.

Bu kapsamda; (1) Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği ile (5) Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinin bazı bölümlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

2. (1) Seri No'lu ÜİS Genel Tebliğinde Aşağıdaki Değişiklikler Yapılmıştır

2.1. Tebliğin (1) numaralı "Giriş" bölümünün 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- Seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesisleri ile seri üretim yapan alkollü içki üretim tesislerinde üretilen ürünlere (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bandrol yapıştırılması, bandrolün ürün üzerinde varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,

Değişiklik öncesi;

- Seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesisleri ile seri üretim yapan alkollü içki üretim tesislerinde üretilen ürünlere (bira hariç) bandrol yapıştırılması, bandrolün ürün üzerinde varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,

2.2. Tebliğin (1) numaralı "Giriş" bölümünün 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bira üretim tesislerinde üretilen şişe ve kutu ambalajlı bira ürünlerine kod, 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biraya (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bandrol uygulanması,

Değişiklik öncesi;

Bira üretim tesislerinde üretilen ürünlere kod uygulanması,

2.3. Tebliğin (1) numaralı "Giriş" bölümünün 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- İthal edilecek alkollü içkiler (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) ve tütün mamullerinde yurt dışı üretim mahallinde bandrol uygulanması, ithal edilecek şişe ve kutu ambalajlı birada yurtdışı üretim mahallinde kodlanmış etiket yapıştırılması,

Değişiklik öncesi;

- İthal edilecek alkollü içkiler (bira hariç) ve tütün mamullerinde yurtdışı üretim mahallinde bandrol uygulanması, ithal edilecek birada yurtdışı üretim mahallinde kodlanmış etiket yapıştırılması,

2.4. Tebliğin (1) numaralı "Giriş" bölümünün 10 uncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

1/1/2010 tarihinden itibaren yıllandırma işlemi için bekletilecek şişelenmiş şaraplarda, bekletilme süresince bandrol kullanılmaz. Söz konusu ürünlerin sayımları seri üreticilerde ürün izleme sistemi vasıtasıyla yapılır. Üreticiler tarafından yıllandırma için bekletilen ürünlere ilişkin bilgiler üçer aylık dönemleri izleyen ayın 20 nci gününe kadar Tebliğ ekinde yer alan EK-III.A “Yıllandırma İşlemi İçin Bekletilen Şaraplara İlişkin Bildirim Formu” ile TAPDK’ya bir dilekçe ekinde bildirilir. Ocak-Mart 2010 dönemine ilişkin olarak yapılacak ilk bildirim 20/4/2010 tarihine kadar yapılacaktır.

TAPDK’dan onay almak koşulu ile şarap üreticisi firmalar, şişeli yıllandırma işlemi için uygun şartlara sahip ve üretim yeri ve müştemilatı içerisinde sınırları belirli bir yıllandırma alanında; etiket, kapişon v.b. ambalaj malzemesi kullanmaksızın bandrolsüz şişeli ürün bulundurabilirler. Bu ürünlere, üreticiler tarafından piyasaya arz edilmek üzere etiketlenip kapişonlandıkları anda bandrol uygulanacaktır.

Şarap üreticisi firmalar 31/12/2009 tarihine kadar TAPDK’ya başvurarak şişeli yıllandırma işleminin gerçekleştirileceği alanı ve bu alanın şişeli yıllandırmaya uygun olduğunu belirtir, içeriği TAPDK tarafından belirlenmiş taahhütname ile onay almak zorundadırlar. Bu onayı almayan firmalar şişeli yıllandırma işlemini yapamazlar. Bu onay alınmaksızın, yıllandırma işlemi amacıyla bandrolsüz alkollü içki bulundurulması, “ambalajlarında bandrol bulunmayan alkollü içki” kapsamında değerlendirilecektir.

Şarap üreticileri tarafından 31/12/2009 tarihi itibariyle yıllandırma işlemi için yıllandırma alanında bekletilen ürünlerin bekletilme yeri, marka ve adet bilgileri TAPDK’ya bir kereye mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer verilen EK-III.B “31/12/2009 tarihi İtibariyle Yıllandırma İşlemi İçin Bekletilen Şaraplara İlişkin Bildirim Formu” ile bir dilekçe ekinde 20/1/2010 tarihine kadar bildirilecektir.

2.5. Tebliğin (3) numaralı "Uygulamanın Usul ve Esasları" bölümünün "3.1.2. Sistemin Devreye Alınması ve İşletilmesi " alt bölümünün 12 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

1/1/2010 tarihinden itibaren 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biraların (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim ve ithalatında aktive edilmiş fermente alkollü içki bandrol uygulaması başlatılacaktır.

1/1/2010 tarihinden önce bandrolsüz olarak üretilmiş veya ithal edilmiş olan 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biraların (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç), üreticileri ve ithalatçıları tarafından bu tarihten (1/1/2010) itibaren teslimi, toptan ve perakende satıcıları ve açık alkollü içki satışı yapanlar tarafından da 16/2/2010 tarihinden itibaren satışı yapılamayacaktır.

Bu nedenle, üretici, ithalatçı, toptan satıcı, perakende satıcı ve açık içki satıcılarının stoklarında bulunan 1/1/2010 tarihinden önce üretilmiş ve/veya ithal edilmiş 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biralara (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) 16/2/2010 tarihine kadar bandrol (aktive edilmiş bandrol) uygulanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, uygulamanın başlangıç tarihi olan 1/1/2010’dan, 16/2/2010’a kadar olan dönemde, stoklarında bandrolsüz 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bulunduranlar, bandrol taleplerini, söz konusu ürünlerini teslim aldıkları tedarikçisine, 3 Seri No’lu Tebliğ ekinde yer alan EK-I ÜİS Stok Bandrol Bildirim Formu ile bildireceklerdir. TAPDK üretim iznine haiz üreticiler ve TAPDK ithalat iznine haiz ithalatçılar;

- kendilerine iletilen EK-I ÜİS Stok Bandrol Bildirim Formunu,
- kendi stoklarına ilişkin EK-I ÜİS Stok Bandrol Bildirim Formunu,

yetkili firmaya ibraz ederek bandrol talebinde bulunacaklardır.

Stoklarında bandrolsüz olarak üretilmiş veya ithal edilmiş olan 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bulunduran tedarikçi, perakendeci ve açık içki satış noktaları tarafından, bu ürünler ile ilgili olarak (1), (2)3 ve (3)4 Seri No'lu Tebliğlerde yer alan hususlar çerçevesinde bandrol uygulaması yapılacaktır.

Ancak, stoklarında bandrolsüz olarak üretilmiş veya ithal edilmiş olan 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bulunduranların, bu ürünlerin tedarikçilerinin faaliyeti terk etmiş olması, ithalat veya üretim izninin ortadan kalkmış olması gibi nedenlerle tedarikçileri aracılığı ile bandrol talep edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, (1), (2) ve (3) Seri No'lu Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, durumlarını ispatlayıcı belgelerle birlikte 1/2/2010 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına ve yetkili firmaya başvurmaları halinde, söz konusu talepler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilecektir

2.6. Tebliğin (3.2.5) numaralı "Bandrol ve Kodların Kullanılması" bölümünün 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Alkollü içki işletmelerinde üretim hattında, şişe ve kutu ambalajlı bira hariç her bir şişe veya diğer iç ambalajların kapağı üzerine kapak açıldığında yırtılacak şekilde,

Değişiklik öncesi;

Bira dışındaki alkollü içki işletmelerinde üretim hattında, her bir şişe veya diğer iç ambalajların kapağı üzerine kapak açıldığında yırtılacak şekilde

2.7. Tebliğin "8. İşi Bırakan Üreticiler" bölümü "8. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Tarafından Verilen İzin, Satış ve/veya Yetki Belgelerinin; Üretici ve İthalatçıların İşi Bırakmaları veya Mevzuat İhlali Nedeniyle TAPDK'ca İptali Suretiyle Faaliyetlerinin Sonlanması" şeklinde aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

TAPDK tarafından verilen izin, satış ve/veya yetki belgelerinin; üretici ve ithalatçıların işi bırakmaları veya mevzuat ihlali nedeniyle TAPDK’ca iptali suretiyle faaliyetlerinin sonlanması durumunda; üretici ve ithalatçılar, izin, satış ve/veya yetki belgesinin iptal tarihini takip eden 30 gün içerisinde;

- Fire bandrollerini (kullanılmamış bandroller dahil) tespit ve imha için; Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma temsilcilerinin katılımı ile firma adresinde oluşturulacak “Fire Bandrolü Tespit ve İmha Komisyonu”na,
- Güvenlikli kartuşlar ve yetkili firmaya ait sistem bileşenlerini müştereken tanzim edilecek bir tutanak ile yetkili firmaya,

teslim edeceklerdir.

Değişiklik öncesi;

8. İşi Bırakan Üreticiler

Üreticiler işi bırakmaları halinde kullanılmamış bandrol ve güvenlikli kartuşlarını, yetkili firmaya ait sistem bileşenlerini bir tutanak tanzim etmek suretiyle yetkili firmaya işin bırakıldığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde teslim edecektir.

3. (5) Seri No'lu ÜİS Genel Tebliğinde Aşağıdaki Değişiklikler Yapılmıştır

3.1. Tebliğin (1) numaralı "Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulaması" bölümünün "A- Uygulamanın Başlangıcı" alt bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

15 Ocak 2009 tarihinden itibaren bira hariç olmak üzere alkollü içki üretim ve ithalatında başlayan; mevcut diğer güvenlik özelliklerinin yanı sıra gözle görünür ürün ambalaj hacmi ve GTİP grup bilgisi üzerine eklenmiş bandrol uygulaması, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biraları (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Değişiklik öncesi;

15 Ocak 2009 tarihinden itibaren bira hariç olmak üzere alkollü içki üretim ve ithalatında; mevcut diğer güvenlik özelliklerinin yanı sıra gözle görünür ürün ambalaj hacmi ve GTİP grup bilgisi üzerine eklenmiş bandrol uygulaması başlatılacaktır.

3.2. Tebliğin (1) numaralı "Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulaması" bölümünün "B- Uygulamanın İçeriği ve Sipariş Esasları " alt bölümünün 1 inci paragrafı ile "GTİP Grup Bilgileri Tablosu" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretici ve ithalatçıları dahil olmak üzere alkollü içki üreticileri ile ithalatçıları 01.01.2010 tarihinden itibaren ilgili GTİP grup bilgileri yanında ürün ambalaj hacmi yazılı fermente ve distile alkollü içki bandrollerini kullanacaklardır.

Sıra

GTİP GRUBU

GTİP NUMARASI

1

2203

2203.00

2

2204

22.04

2204/10

2204.10

3

2205

22.05

2205/10

2205.10.10.00.00

2205/90

2205.10.90.00.12

4

2206

2206.00

5

2208

22.08

2208/20

2208.20

2208/50

2208.50

2208/60

2208.60

2208/6

2208.60.91.00.00

2208.60.99.00.00

2208/70

2208.70

2208/90

2208.90

2208/9

2208.90.48.00.11

2208.90.71.00.11

Değişiklik öncesi;

Seri üretim yapan ve seri üretim yapmayan alkollü içki üreticileri ile ithalatçıları 15 Ocak 2009 tarihinden itibaren üzerinde; ilgili GTİP grup bilgileri yanında ürün ambalaj hacmi yazılı fermente ve distile alkollü içki bandrollerini kullanacaklardır.

Sıra

GTİP GRUBU

GTİP NUMARASI

1

2204

22.04

2204.10

2

2205

22.05

2205.10.10.00.00

2205.10.90.00.12

3

2206

2206.00

4

2208

22.08

2208.20

2208.50

2208.60

2208.60.91.00.00

2208.60.99.00.00

2208.70

2208.90

2208.90.48.00.11

2208.90.71.00.11

3.3. Tebliğin (1) numaralı "Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulaması" bölümünün "B- Uygulamanın İçeriği ve Sipariş Esasları " alt bölümünün 4 üncü ve 5 inci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 5 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

a) Fermente Alkollü İçki Bandrol Siparişi: Seri üretim yapan alkollü içki üreticileri, seri üretim yapmayan alkollü içki üreticileri ve alkollü içki ithalatçıları; siparişlerini üretimi/ ithalatı yapılacak ürün hacmine ve yukarıdaki tabloda belirtilen GTİP grup bilgilerine göre ayrı ayrı adet olarak bildireceklerdir.

b) Distile Alkollü İçki Bandrol Siparişi: Seri üretim yapan alkollü içki üreticileri ve alkollü içki ithalatçıları; siparişlerini üretimi/ithalatı yapılacak ürün hacmine ve yukarıdaki tabloda belirtilen GTİP grup bilgilerine göre ayrı ayrı adet olarak bildireceklerdir.

c) Alkollü içki ithalatçılarının fermente ve/veya distile alkollü içki bandrolü siparişi bildirimi öncesinde; yetkili firmaca, "bandrol talep edilen ürün" ve "talep edilen bandrol miktarı" na ilişkin olarak TAPDK' dan alınacak uygunluk onayı aranır. Uygunluk onayına ilişkin başvuru, alkollü içki ithalatçıları tarafından TAPDK'ya bir dilekçe ekinde "EK-I İthalatçılar İçin Alkollü İçki Bandrol Talep Formu" ile yapılır.

Değişiklik öncesi;

a) Fermente Alkollü İçki Bandrol Siparişi: Seri üretim yapan alkollü içki üreticileri, seri üretim yapmayan alkollü içki üreticileri ve alkollü içki ithalatçıları; siparişlerini üretimi/ ithalatı yapılacak ürün hacmine ve yukarıdaki tabloda listelenen GTİP grup bilgilerine (2204-2205-2206) göre ayrı ayrı adet olarak bildireceklerdir.

b) Distile Alkollü İçki Bandrol Siparişi: Seri üretim yapan alkollü içki üreticileri ve alkollü içki ithalatçıları; siparişlerini üretimi/ithalatı yapılacak ürün hacmine ve yukarıdaki tabloda belirtilen (2208) GTİP grup bilgisine göre ayrı ayrı adet olarak bildireceklerdir.

Konuya ilişkin güncellenmiş mevzuata aşağıdaki linkler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

1 Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün

5 Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün

6 Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.