Numara : 130
Tarih : 28.10.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/130

KONU: 2010 Yılı Emlak Vergisi Değer Tespitine Esas Olmak Üzere; Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir

Bilindiği üzere, Emlak Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile dört yılda bir gayrimenkul sahiplerinden beyanname alınması ugulaması kaldırılmış, 2002 yılından sonra uygulamak üzere yerine (vergi değerini tadil eden sebepler bulunması halinde) BİLDİRİM esası getirilmiştir.

Gayrimenkulun vergi değerini tadil eden sebepler de Emlak Vergisi Kanunu’nun 33 üncü maddesinde sayılmıştır. Arsa üzerine yeni bina inşa edilmesi vergi değerini tadil eden sebeplerden biridir. Vergi Değerini tadil eden sebebin (inşaatın bitimi) meydana geldiği bütçe yılının sonuna kadar mükellefler “Bildirim” verebilirler. Ancak, inşaatın bitimi bütçe yılının son 3 ayında meydana gelmesi halinde, bildirimin 3 ay içinde yapılması gerekmektedir.

Mükelleflerce verilen bildirim formunda yer alan bilgilere göre ilgili Belediyelerce gayrimenkulun vergi değeri bulunmakta ve bu değer üzerinden vergi oranı uygulanarak yıllık emlak vergisi hesaplanmaktadır.

Binalarda vergi değeri, arsa ve binanın vergi değerleri toplamından oluşmaktadır.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre gayrimenkulun vergi değeri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

“a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,

b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle,

Hesaplanan bedeldir.

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.

Arsa ve arazi değerleri 4 yılda bir ilgili takdir komisyonlarınca takdir edilirken bina metrekare inşaat maliyet bedelleri de her yıl Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek tebliğ edilmektedir.

2010 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilgili bakanlıklarca tespit edilerek 28 Ekim 2009 Tarihli ve 27390 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 55 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

55 Seri No.lu Genel Tebliğe göre;

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2010 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

55 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği için tıklayınız.

2010 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösteren cetvel için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.