Numara : 128
Tarih : 16.10.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/128

KONU: Anayasa Mahkemesi Tarafından, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan 5479 Sayılı Yasada Yer Alan Bazı Hükümlerin ve Vergi Usul Kanununun 114 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Hükmün İptal Edildiğine İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır.
 
Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 5479 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanuna eklenen aşağıdaki hükümlerin iptal edildiği açıklanmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklamasında;

  1. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin olan Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci maddesinde yer alan “Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır” hükmünün iptal edildiğini ve iptal hükmünün de Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceğini,
       
  2. Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki yüzde 35’lik orana ücretlilerin de tabi olması hükmünün iptal edildiğini ve iptal kararının da Resmi Gazete'de yayımından 6 ay sonra yürürlüğe gireceğini,
      
  3. Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69 uncu maddesinde yer alan ve yatırım indirimiyle ilgili süre sınırlaması getiren 2006, 2007 ve 2008 ibarelerinin de iptal edildiğini, bu kararın Resmi Gazete’de yayımıyla birlikte yürürlüğe gireceğini,

belirtmiştir.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi internet sitesinde yayımladığı diğer bir kararda ise; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder." hükmünün iptal edildiği ve iptal hükmünün de Resmi Gazetede yayımından 6 ay sonra yürürlüğe gireceğini açıklamıştır.

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar Mahkemenin gerekçeli kararlarından sonra yapılacaktır.

Anılan hükümlerle ilgili uygulamalar, söz konusu süre içinde yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aynen devam edecektir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.