Numara : 26
Tarih : 22.4.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/26
 
KONU
 
Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Spot Kredi Faizlerinin Cari Yılda Geçen Süreye İsabet Eden Kısmının Gider Yazılabileceği Yönünde Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararı
 
 
Bilindiği gibi 5228 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun 285 inci maddesinde 31/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik öncesinde, vadesi sonraki hesap dönemine sarkan kredi faizlerinin cari yılda geçen süreye isabet kısmının gider yazılması vergi denetim elemanları tarafından eleştirilerek cezalı tarhiyatlar yapılmıştı. 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında söz konusu faizlerin gider yazılabileceği kesinleşmekle birlikte, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 31/7/2004 tarihinden önceki vergilendirme dönemleri için vergi inceleme elemanları tarafından yazılan vergi inceleme raporlarına istinaden yapılan cezalı tarhiyatlarla karşılaşılmaktadır. 

Geçmişte konuyla ilgili olarak yapılan cezalı tarhiyatların bir kısmı vergi yargısında da kabul görmüş, bazı tarhiyatlar ise vergi yargısınca kabul görmeyerek bozulmuştur.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunca yayımlanan (R.G.: 19/4/2005) Esas No: 2004/1, Karar No: 2004/1 sayılı İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile bu konuda Danıştay Üçüncü ve Dördüncü Daire kararları arasındaki aykırılığın, Danıştay Üçüncü Daire  kararları doğrultusunda giderilerek, banka ve finans kurumlarından temin edilen ve vadesi kullanıldığı yılı izleyen yıla sarkan kredinin faiz tutarının cari yıla isabet eden kısmının kurum kazancının tespitinde karşılık ayırmak suretiyle gider yazılabileceği yönünde içtihadın birleştirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı gerek vergi yargısını gerekse vergi idaresini bağlayan, uyulması zorunlu nitelikteki kararlardandır. Bu nedenle, bu konuda yargıya intikal etmiş ve Kararın Resmi Gazetede yayım tarihi olan 19/4/2005 tarihi itibariyle karara bağlanmamış olan vergi davalarının İçtihatları Birleştirme Kararı doğrultusunda sonuçlanması zorunludur. Başka bir ifadeyle bu konuda yapılmış tarhiyatlara karşı açılan vergi davası (gerek Vergi Mahkemelerinde gerekse Danıştay’da) 19/4/2005 tarihi itibariyle sonuçlanmamışsa yapılan tarhiyatın kaldırılması yönünde karar verilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte İçtihatları Birleştirme Kararı, yargı süreci tüketilerek 19/4/2005 tarihi öncesinde kesinleşmiş davaların sonucunu etkilemeyecektir. Diğer yandan, 19/4/2005 tarihi sonrasında vergi idaresince bu konuda herhangi bir tarhiyat yapılmaması, yapılmış tarhiyatlar varsa iptal edilmesi gerekir. Ancak bu konuda tarhiyatla karşılaşılması halinde, yasal süresi içerisinde konunun vergi yargısına götürülmesini öneririz.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.