Numara : 31
Tarih : 12.5.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/31
 
KONU

Türkiye Sınırları İçinde Brüt 200 M2’yi Geçmeyen Tek Meskeni Bulunup Hiçbir Geliri Olmayan Mükelleflerin Bu Durumlarına İlişkin Taahhüt Belgelerini Belediyelere Vermeleri İndirimli (Sıfır) Bina Vergisi Oranı Uygulamasından Yararlanmaları İçin Yeterlidir

 
Maliye Bakanlığınca bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 25813) yayımlanan 44 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup hiçbir geliri olmayan emlak vergisi mükelleflerinin bu durumlarına ilişkin taahhüt belgelerini belediyelere vermelerinin indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanabilmek için yeterli olacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Daha önceki düzenlemelere göre, bu uygulamadan yararlanabilmek için vergi mükellefiyeti bulunmadığına ve kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarının (Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK) hiçbirinde aktif sigortalı olarak görünmediğine ilişkin belge talep ediliyordu. Yeni düzenleme ilgilinin hiçbir geliri bulunmadığına ilişkin beyanını yeterli saymıştır.

Emlak Vergisi Kanununun 4962 sayılı Kanun ile değişik 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan veya söz konusu tek meskenin intifa hakkına sahip bulunanlardan aşağıda sayılanların bu meskenlerinin 2004 yılı bina vergisi oranı sıfıra indirilmiştir.
a) Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,
b) Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığından ibaret bulunanlar,
c) Gaziler,
d) Şehitlerin dul ve yetimleri.

Yukarıda (a) bendinde sayılanlar, Tebliğ ekinde yer verilen aşağıdaki “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi”ni  doldurarak ilgili belediyeye vermeleri halinde hiçbir geliri olmadığını belgelemiş sayılacaklar ve başkaca bir belge verilmesine gerek kalmaksızın 2004 yılından başlayarak sıfır oranlı bina vergisinden yararlanabileceklerdir.

Bu durumda, söz konusu taahhüt belgesinin verilmesi yeterli olup, ayrıca mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge almalarına gerek bulunmamaktadır.

Diğer yandan, söz konusu taahhütnamenin sıfır oranlı bina vergisinden yararlanmak üzere yapılan ilk başvuru sırasında verilmesi yeterli olup, takip eden yıllarda mükelleflerin gerekli şartları taşımaları ve durumlarında bir değişiklik olmadığı sürece geçerlidir (bu belirleme 43 Nolu Tebliğde 38 Nolu Tebliğ Ekindeki “Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Meskenlerine Ait Form” için öngörülmüş olmakla birlikte, aynı mahiyette olan taahhütname için de geçerli olduğu görüşündeyiz).
Tebliğde herhangi bir açıklık olmamakla birlikte söz konusu taahhütnamenin doldurularak emlak vergisinin ilk taksitinin ödenme süresi olan 31 Mayıs 2005 tarihine kadar ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir (2005 yılı vergisi için 43 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde 31.12.2005 tarihine kadar süre verilmekle birlikte bu süre 38 Nolu Tebliğ Ekindeki “Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Meskenlerine Ait Form” için öngörülmüştür. Bu form yerine taahhütname verilmesi yeterli olduğundan 2005 yılı vergisi için de taahhütnamenin 31 Mayıs 2005 tarihine kadar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.).

Hiçbir geliri olmadığını taahhüt eden mükelleflerin, indirimli vergi oranından yararlanabilmeleri için, gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai faaliyet geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Mükelleflerin, yukarıda belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları halinde, bu değişikliği mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri zorunludur.

Öte yandan, indirimli vergi oranından yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan mükellefler ile durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.

Hiçbir geliri olmayan mükelleflerden Türkiye sınırları içinde 2004 yılında brüt 200 m2’yi geçmeyen mesken sahibi olan ve sıfır oranlı bina vergisinden yararlanma şartlarını taşıyanların bu binaya ilişkin mükellefiyetlerinin başladığı 2005 yılında sıfır oranlı bina vergisinden faydalanmaları mümkündür. Ayrıca, daha önceki yıllarda meskeni bulunmakla beraber 2004 yılında sıfır oranlı bina vergisinden yararlanma koşullarına sahip olanlar da 2005 yılında sıfır oranlı bina vergisinden yararlanabileceklerdir.

2005 yılında mesken iktisap edip, hiçbir geliri olmaması nedeniyle indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi oranının uygulama şartlarını taşıyanların bu meskenleri için sıfır oranlı bina vergisi, bina vergisi mükellefiyetlerinin başlayacağı 2006 yılından itibaren uygulanacaktır.Bottom of Form
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

HİÇBİR GELİRİ OLMAYANLARIN TEK MESKENLERİNE AİT
TAAHHÜT BELGESİ

Tarih: ......./......./.......

..............................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA


Emlak Vergisi Kanununun 8’inci maddesi uyarınca aşağıda özellikleri açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

- Hiçbir gelirim ve gelir vergisi mükellefiyetim bulunmamaktadır. Ayrıca, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı aktif sigortalı olarak çalışmamaktayım.

- Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’ yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder, gereğini arz ederim.

ADRES:
 
MÜKELLEF
 
 
Adı ve Soyadı
 
 
(İmza)

GAYRİMENKULÜN:
 
 
Bina Vergisi Sicil No
:
..................................................
Belediyenin Adı
:
..................................................
Mahallesi
:
..................................................
Cadde ve Sokağı
:
..................................................
Kapı ve Daire No
:
..................................................

 

Pafta No
Ada No
Parsel No
....................
....................
....................