Numara : 51
Tarih : 29.8.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/51

 
KONU

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklik
 

2001/2890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 28/8/2001;24507) ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 17 nci maddesinin (a) fıkrası değiştirilmiştir.
 
Söz konusu fıkranın 28 Ağustos 2001 tarihinden geçerli yeni şekli aşağıdaki gibidir.
 
“a) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından kredi temin etmeleri, bu kredileri bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbesttir.  Ancak prefinansman kredilerinin vadesi Bakanlık tarafından belirlenir.
 
Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı kurumlarının, sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait kuruluşların, vakıf üniversitelerinin, fonların, özel ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile idari özerkliğe sahip kamu kuruluşu niteliğindeki kurumların, yatırım ve kalkınma bankalarının (Hazine garantisi altında), yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen projeler tahtında ödeme yükümlülükleri garanti edilen kuruluşların yurt dışından sağladığı ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilere ilişkin anlaşmaların kredi borçlusu tarafından anlaşma tarihinden itibaren 30 gün içinde Dış Finansman Numarası (DFN) alınmasını teminen Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.
 
T.C. Hükümeti adına Hazine tarafından borçlu sıfatı ile, yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, tedarikçi veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ve firmalarla yapılan anlaşmalara göre sağlanarak, genel ve katma bütçeli kuruluşlara tahsis edilen, genel ve katma bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlara ise devir ve ikraz anlaşmaları aracılığıyla kullandırılan dış finansman imkanları ile yukarıda sözü edilen kredilerden yapılan kullanımların takibine ilişkin esas ve usuller Bakanlık tarafından belirlenir.
 
İkinci ve üçüncü paragrafta belirtilen kamu kurum ve kuruluşları dışındaki Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilerle, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladığı bir yıldan kısa vadeli kredilerin takibi ile ilgili usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.
 
Söz konusu kredilere ait ana para geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transferleri bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yapılır.”
 
Karar’ın Geçici Maddesine göre;” Bu Karar’ın 1 inci maddesi ile değiştirilen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 17 nci maddesinin (a) fıkrasının ikinci ve üçüncü paragrafında belirtilenler dışındaki Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilerin, Bakanlık nezdindeki Borç Kütüğü’ne kayıt ve tescili ile kredi kullanım ve geri ödemelerine ilişkin belge ve bilgilerin Bakanlığa gönderilmesine 1 Ekim 2001 tarihi itibariyla son verilerek, mevcut belge ve bilgiler bir protokol ile Merkez Bankası’na devredilir.”
 
Konuya ilişkin olarak yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.
 
1)   Değişiklik öncesi hükümde prefinansman kredilerinin vadesi 18 ay ile sınırlanmışken, yeni hüküm prefinansman kredilerinin vadesinin belirlenmesini Hazine Müsteşarlığına bırakmıştır.
2)   17 nci maddenin (a) fıkrasının ikinci ve üçüncü paragrafları ilk defa 2001/2890 sayılı karar ile getirilmektedir.
3)   Değişiklik öncesi hüküm, bir yıldan uzun vadeli olarak yurt dışından temin edilen her çeşit kredilerin kredi anlaşmalarının Hazine Müsteşarlığı nezdindeki Borç Kütüğüne kayıt ve tescilini zorunlu kılmaktaydı.  Yeni hüküm bu zorunluluğu ortadan kaldırmış, (a) fıkrasının ikinci ve üçüncü paragraflarında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları dışındaki Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen bir yıldan uzun vadeli kredilerle ilgili usul ve esasları belirleme yetkisini Merkez Bankasına vermiştir.  Merkez Bankasının konuyla ilgili yayımlayacağı tebliğ ve genelgeler takip edilmelidir.
4)   Kararın Geçici Maddesi gereği, (a) fıkrasının ikinci ve üçüncü paragraflarında belirtilenler dışındaki Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen bir yıldan uzun vadeli kredilerin Borç Kütüğüne kayıt ve tescili ile kredi kullanım ve geri ödemelerine ilişkin belge ve bilgiler 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren Hazine Müsteşarlığına gönderilmeyecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.