Numara : 53
Tarih : 13.9.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ 
NO: 2001/53

 
KONU

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik
 

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24522) yayımlanan Hazine Müsteşarlığı’nın 2001-32/26 sayılı Tebliği ile 1 Ekim 2001 tarihinden geçerli olmak üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile söz konusu tebliğin 42 nci maddesi değiştirilmiş, 43 üncü maddesi ise yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Değiştirilen 42 nci maddenin 1/10/2001 tarihinden geçerli şekli aşağıdaki gibidir.
 
“Madde 42- Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı kurumlarının, sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait kuruluşların, vakıf üniversitelerinin, fonların, özel ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile idari özerkliğe sahip kamu kuruluşu niteliğindeki kurumların, yatırım ve kalkınma bankalarının (Hazine garantisi altında), yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen projeler tahtında ödeme yükümlülükleri garanti edilen kuruluşların yurt dışından sağladığı ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilere ilişkin anlaşmalar ile bu Tebliğin eki Ek:1’de yer alan Kredi Bilgi Formu ve Ek:2’de yer alan Kredi İzleme Formu’nun Dış Finansman Numarası (DFN) alınmasını teminen kredi borçlusu tarafından anlaşma tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi zorunludur.
 
Bu kredilere ait kullanımlar, ana para geri ödemeleri, faiz ve diğer ödemelere ait bilgiler ise, Kredi İzleme Formu ile işlem tarihinden itibaren 10 gün içinde bankalar ve özel finans kurumları ile kredi borçlusu tarafından Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.”
 
1 Ekim 2001 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan 43 üncü madde, yurt dışından temin edilen kredilerin Borç Kütüğü’ne tesciline ilişkin hükümleri içeriyordu. 2001/2890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici maddesi ile 32 Sayılı Karar’ın 17 nci maddesinin (a) fıkrasının ikinci ve üçüncü paragrafında belirtilenler dışındaki Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilerin Borç Kütüğü’ne kayıt ve tescili ile kredi kullanım ve geri ödemelerine ilişkin belge ve bilgilerin Müsteşarlığa gönderilmesine 1 Ekim 2001 tarihi itibariyle son verilmiştir (Bkz. 2001/51 numaralı Vergi Sirkülerimiz). Yürürlükten kaldırılan 42 nci madde bu düzenlemeye paralel değişikliği ifade etmektedir. 1 Ekim 2001 tarihinden sonra söz konusu kredilerle ilgili olarak ne yönde işlem yapılacağı konusunda T.C. Merkez Bankasınca yayımlanacak genelge veya tebliğler izlenmelidir. T.C. Merkez Bankasının konuya ilişkin yayımlayacağı genelge veya tebliğler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.