Numara : 88
Tarih : 13.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
  
NO: 2008/88
  
KONU: Spor Kulüplerinin Vergi ve Sigorta Primi Borçları 10 Yıl Süre İle % 4 Yıllık Tecil Faizi İle
Taksitlendiriliyor.
 
12.06.2008 tarih ve 26904 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: B, 2 sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği ile; 5766 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesi çerçevesinde Spor Kulüplerinin vergi ve SSK borçlarının azami 10 yıl tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin şartlar usul ve esaslar açıklanmıştır.
 
Tebliğe göre;
 
1. Madde Hükmünden Yararlanacak Mükellefler
 
Aşağıdaki kurumlarca tescil edilmiş ve Türkiye’de faal (dernek veya şirket şeklinde örgütlenenler dahil) spor kulüpleri  5766 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesinde belirtilen tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilecektir.
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescilli olanlar
 • Türkiye Futbol Federasyonunca tescilli olanlar
 • Özerk Spor Federasyonlarınca tescilli olanlar
 
2. Tecil ve Taksitlendirmeyi Yapacak Amme İdareleri
 
Tecil ve taksitlendirme sadece aşağıdaki idarelerce yapılacaktır.
 • Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna Kurumuna bağlı sigorta müdürlükleri
 
3. Tecil ve Taksitlendirilecek Alacağın Türü ve Vadesi
 
 • 06.06.2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde bu tarih itibariyle ödenmemiş olanlar (ödeme süresi başlamış vadesi geçmemiş olanlar dahil)
 • 6183 sayılı AATUHK’na göre takip edilen; 
 • Amme Alacakları
 • Sigorta Primleri
 • Sosyal Güvenlik Destek Primi
 • İşsizlik Sigorta Primi
 • İdari para Cezaları Borçları
 • Yukarıdaki Borçlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı
 • Eğitime Katkı Payı
 • Eğitime Katkı Payı Gecikme Zamları
 
4. Tecil ve Taksitlendirme İçin Başvuru Süresi
 • Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen spor kulüpleri, en geç 30.06.2008 tarihine kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuracaklardır.
 • Dilekçelerine eksiksiz doldurdukları “ Tecil ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formunu” ekleyeceklerdir.
 • Spor Kulubü olduklarını belirtren ilgili federasyonca tescilli belgeyi ibraz edeceklerdir. Tecil talebi borçların tamamı için olabileceği gibi kısmi borçlar için de olabilir.
 
5. Tecil Süresi ve Tecil Faizi Oranı
 • Tecil Süresi : Azami 10 Yıl (müracaat tarihinden itibaren)
 • Tecil Faizi    : Yıllık % 4
6. Borç Tutarının Tespiti
 
Tecili talep edilecek borç asıllarına; vade tarihinden tecil talep tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için aylık % 2,5 oranında gecikme zammı hesap edilerek ilave edilecek ve bu tutara, tecilin kabul edilmesi halinde taksit ödeme tarihleri itibariyle yıllık % 4 tecil faizi uygulanmak suretiyle taksitlendirilecektir.
 
7.  5766 Sayılı Kanun’un Geçici 2’nci Maddesinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Tecil Şartlarına Uygun Ödenmekte Olan Alacaklar
 
06.06.2008 tarihinden önce 6183 sayılı AATUHK’nun 48’inci maddesi uyarınca tecil edilerek şartlara uygun olarak ödenen borçların kalan taksitleri için ödevlilerin talep etmeleri halinde 5766 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesi uygulanabilecektir.
 
Bu durumda daha önce tecil şartlarına uygun olarak ödedikleri taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli olacak, kalan borç için verilecek yeni tecil süresi hesabında ilk tecil tarihi dikkate alınacaktır.
 
06.06.2008 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına yıllık % 4 tecil faizi oranı uygulanacaktır.
 
Daha önce 6183 sayıl AATUHK’nun 48’inci maddesi hükmüne göre tecil yapılmış olan ve yeni hükümden yararlanmak üzere başvuruda bulunmayan mükelleflerin borçlarının kalan taksit tutarlarına da 06.06.2008 tarihinden itibaren % 4 tecil faizi uygulanacaktır.
 
8. 06.06.2008 Tarihinden Önce Tecil Talebinde Bulunan Ancak Bu Tarih İtibariyle Henüz Sonuçlandırılmamış Tecil Talepleri
 
Bu durumda olan mükelleflerden 5766 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesinden yararlanmaları için ayrıca tecil talebi aranılmayacaktır. Mevcut talebin azami 10 yıllık süreye ilişkin olduğu kabul edilecektir.
 
Buna göre tecil talep tarihinden 06.06.2008 tarihine kadar geçen süre için yıllık %24 tecil faiz oranı, 06.06.2008 tarihinden sonrası için de yıllık % 4 tecil faizi oranı uygulanacaktır.
 
9. Tecilin Hükümsüz Sayılması
 
Borçları, 5766 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesine göre taksitlendirilen spor kluplerinin ; tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece tecil talep tarihinden itibaren tahakkuk edecek Gelir (Stopaj) Vergisi ile Katma Değer Vergisi borçlarını düzenli olarak ödemeleri şartına uymaları gerekmektedir.
 
Bu durumda olan spor kluplerinin
 • Bir takvim yılı içinde Gelir Vergisi ve KDV borçlarını 3 defadan fazla vadesinde tam olarak ödememeleri ve
 • Üç defadan fazla olmamakla birlikte takvim yılı içinde süresinde ödenmeyen Gelir Vergisi ve KDV borçları ile gecikme faizi ve gecikme zamları ile bunlara ait cezaları takvim yılı sonuna kadar ödememeleri halinde,
tecil ve taksitlendirme hükümsüz sayılacaktır. (Tecil taksitleri süresinde ödense dahi)
 
10. Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler
 • Talepte bulunan spor kluplerinden, tescilli Belge aranılacaktır.
 • Tecil talepleri tutarına bakılmaksızın Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
 • Alacağın türü, vadesi, aslı ve gecikme zammı listeleri ayrı ayrı yapılarak, “Tecil ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu” ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilecektir.
 • Tecil talebinde bulunan mükelleflerden “Teminat” istenmeyecek ve kendilerine gönderilecek yazıda, tecil talebini hükümsüz kılacak şartlar detaylı olarak belirtilerek, şartları ihlal edilmiş amme alacağının cebren tahsil olunacağı hususuna yer verilecektir.
 • Mükelleflerin tecil şartlarına uyup uymadıkları izlenecek, borcunu süresinde ödemeyen mükellefler uyarılacaklardır. 
 
11. Diğer Hususlar
 • Geçici 2’nci maddeye göre yapılan tecillerde Teminat istenilmeyeceği gibi daha önce yapılmış olan hacizler kaldırılacaktır.
 • Vadesi 06.06.2008 tarihinden sonra olan borçların tecili 6183 sayılı AATUHK’nun 48’inci maddesine göre tecil edilecektir.
 • Vadesi 06.06.2008 tarihinden sonra olmakla beraber ödeme süresi bu tarihten önce başlayan borçlar ise Geçici 2’nci maddeye göre tecil edilecektir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.