Numara : 48
Tarih : 7.8.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/48

 
KONU
 
 
SSK Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi İçin Başvuru Süresi 15 Ağustos’a Kadar Uzatıldı
 

Daha önce ayrıntılarına 2001/19 sayılı sirkülerimizde yer verdiğimiz 16-244 Ek Sayılı Genelge uyarınca uygulanmakta olan, işverenlerin SSK prim borçlarının yıllık yüzde 3 faiz ile taksitlendirilmesi imkanından yararlanmak için başvuru süresini 15 Ağustos 2001 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Söz konusu düzenleme, hem 31 Mayıs 2001 tarihine kadar taksitlendirme başvurusunda bulunmayan hem de zamanında taksitlendirme başvurusunda bulunmakla birlikte Haziran ve/veya Temmuz 2001 taksitlerini yatırmayan işverenlere ilişkin yeni kolaylıklar sağlamaktadır.
 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının konuya ilişkin 16-247 Ek Sayılı Genelgesine göre;
 
1. 16-244 Ek Sayılı Genelge uyarınca 31.5.2001 tarihine kadar taksit talebinde bulunmayan veya bu tarihten sonra geç olarak müracaat eden işverenler aynı Genelge kapsamındaki borçları için 15 Ağustos 2001 mesai bitimine kadar bağlı bulundukları Sigorta İl ve Sigorta Müdürlüklerine yazılı müracaatta bulunmaları halinde, müracaat tarihine kadar gecikme zammı hesaplanarak 16.8.2001 tarihi itibariyle yıllık %3 tecil faizi uygulanarak anılan genelge hükümlerinden yararlandırılacaklardır.
 
2. İşverenler söz konusu borçlarını, ilk taksitini 16 Ağustos –31 Ağustos 2001 tarihleri arasında ödemeleri kaydıyla 16-244 Ek sayılı genelgedeki son ödeme süresi de dikkate alınarak eşit taksitler halinde olmak üzere 16 aylık sürede ödeyeceklerdir.
 
3. 31.5.2001 tarihine kadar (süresi içinde) 16-244 Ek sayılı genelge uyarınca taksit talebinde bulunulmuş olmakla beraber, çeşitli nedenlerle birinci ve ikinci (Haziran ve Temmuz ayı) taksitlerinin birisi ya da her ikisini yatıramayan veya eksik yatıran işverenler; yatırılmayan taksit veya taksitlerini ya da eksik yatan taksit farklarını 31 Ağustos 2001 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yatırmaları halinde anılan genelge hükümlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.
 
4.    Taksit talebinde bulunan işverenlerin 6183 sayılı Kanunda yazılı nitelikte herhangi bir teminat gösterememeleri halinde, teminatının olmadığına ve ileride borçlarının teminatlı hale geldiğinde durumun derhal Kuruma bildirileceğine dair yazılı taahhütname verilmesi suretiyle taksitlendirme işlemi yapılacaktır.
 
31.5.2001 tarihine kadar taksit talebinde bulunmayan veya bu tarihten sonra geç müracaat  edenler bakımından 16-247 Ek Sayılı Genelgede şu açıklamalar yapılmıştır.
 
Tecil ve Taksitlendirme Kapsamı: 
16-244 Ek sayılı genelgede türleri belirtilen ve 2001/Nisan ayı sonuna kadar (2001 Mart ayı, Kamu sektörü için 15.3.2001 ayı dahil) süresinde ödenmeyen borçlar dikkate alınacaktır.
 
Başvuru Süresi: 
16-244 Ek Sayılı Genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde 15 Ağustos 2001 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bağlı bulunulan Sigorta İl ve Sigorta Müdürlüklerine yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.
 
Posta yoluyla gönderilen talep dilekçelerinin taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile gönderilmesi halinde söz konusu dilekçelerin postaya veriliş tarihi, yine adi posta ile gönderilen ancak 15 Ağustos 2001 tarihinden sonra ünitelere intikal eden taleplerin zarflarının muhafazası kaydıyla bunların da postaya veriliş tarihinin Kuruma intikal tarihi  olarak kabul edilecektir.
 
Tecil Faizinin Hesaplanması:
Taksitlendirilecek borç asıllarına vade tarihinden müracaat tarihine kadar gecikme zammı hesaplanacak, (özel sektör için 2001/ Ağustos ayı kamu sektörü için de 15.7-14.8.2001 dönemi dahil) yıllık %3 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
Toplam borç 16-244 EK sayılı genelgedeki son ödeme süresi dikkate alınarak 16 eşit taksite bölünerek, bulunan taksit miktarlarına uygulanacak tecil faizi; hazırlanacak ödeme planındaki ödeme tarihi itibariyle gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
 
İlk taksit ödemesi 16 Ağustos 2001 tarihinden itibaren yapılacağından, tecil faizinin başlangıcında bu tarih dikkate alınacaktır.
 
Daha Önce Tecil Edilmiş Borçlara İlişkin İşlemler:
Daha önce tecil edilmiş (bu kapsama 16-244 ek sayılı genelge uyarınca yapılmış taksitlendirme işlemleri dahil edilmeyecektir.) ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan borçların bu genelgenin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarından dolayı bu taksitlendirmeden yararlanmak için talepte bulunulması halinde 15.8.2001 tarihine kadar geçen süre için eski oranlar, 16.8.2001 tarihinden itibaren de yıllık %3 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
Diğer Hususlar:
Taksit talebinde bulunan işverenlerin 6183 sayılı Kanunun 10. ve 11. maddelerinde belirtilen teminatlardan herhangi birini göstermemeleri halinde bu borçlulardan teminatının olmadığına ve ileride borçlarının teminatlı hale geldiğinde durumun derhal kuruma bildirileceğine dair yazılı “taahhütname” alınması suretiyle taksitlendirme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.