Numara : 50
Tarih : 17.8.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/50

  
KONU
 
Repo ve Mevduat Faizlerinden Yapılan Stopaj Oranı Değişikliği
 

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24496) yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile daha önce kamuoyuna da duyurulan repo ve mevduat faizlerinden yapılacak stopaj oranları yeniden belirlenmiştir. Yeniden belirlenen stopaj oranları bir tablo halinde bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Stopaj Oranları İle İlgili Değişiklikler (2001/2846 ve 2001/2847 Sayılı BKK) (Dar Mükellef Kurumlara Yapılacak Ödemeler Dahil) 

Stopaja Konu Gelir
Stopaj Oranı
Yürürlük
Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar payları (GVK Md. 94/8-a)
 
 
 
18 Ağustos 2001 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli
- 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplar
 
%18
- 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplar
 
%16
 
Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizler (GVK Md. 94/8-b)
 
 
18 Ağustos 2001 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli
- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar
%16
- 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplar
%16
- 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar
%14
- 1 yıla kadar vadeli hesaplar
%10
- 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar
% 6
 
Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizler (GVK Md. 94/8-c)
 
 
18 Ağustos 2001 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli
- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar
%16
- 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplar
%16
- 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar
%14
- 1 yıla kadar vadeli hesaplar
%10
- 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar
% 6

Stopaja Konu Gelir
Stopaj Oranı
Yürürlük

Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından (GVK Md. 94/9-a ve b)
 
%16
18 Ağustos 2001 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar payları için geçerli

Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (GVK Md. 94/9-c)
 
 
18 Ağustos 2001 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar payları için geçerli
- 30 ve 90 gün vadeli hesaplar
%16
- 180 gün vadeli hesaplar
%14
- 360 gün vadeli hesaplar
%10
- 360 günden daha uzun vadeli hesaplar
% 6
 
Repo faizleri (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (GVK Md. 94/14)
 
 
 
%20
 
 
18 Ağustos 2001 tarihinden itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli

Ayrıca aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/2839 sayılı BKK ile GVK Md. 94/11-d bendinde yer alan “çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için” % 0 (sıfır) oranında stopaj yapılması benimsenmiştir. Bu Kararın yürürlük tarihi 10/7/2001 olarak belirlenmiştir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.