Numara : 62
Tarih : 14.10.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/62
 
KONU
 
Özel İletişim Vergisi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenen Faturalarda Gösterilen ÖİV’nin Bu Mükelleflerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahının Hesabında Gider Olarak Dikkate Alınamayacağına İlişkin Gelir İdaresi Sirküleri
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde bugün yayımlanan 19 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde, özel iletişim vergisi mükellefi olmayanlara düzenlenen faturalarda gösterilen özel iletişim vergisinin bu mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağına ve bunların hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyeceğine yönelik açıklamada bulunulmuştur.

Bilindiği gibi, bu yöndeki uygulama öteden beri 19 Sayılı Sirkülerde açıklanan çerçevede yürütülmekte iken, Gelir İdaresi Başkanlığınca bir mükellefe verilen 02/08/2005 tarihli ve B.07.1.GİB.0.53/5390-5-18/37965 sayılı özelgede bu indirimin yapılabileceği, Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde yer verilen, ÖİV’nin gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmeyeceği ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyeceği belirlemesinin sadece bu verginin mükelleflerince düzenlenen faturalarda gösterilen ÖİV bakımından ve yine bu faturaları düzenleyenler için geçerli olduğu yönünde görüş verilmişti.

Grup Başkanı imzasıyla yayımlanan söz konusu özelgede yer verilen görüş bu defa Gelir İdaresi Başkanı imzasıyla yayımlanan 19 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleriyle değiştirilmektedir. Bu durum, daha önce verilen özelgede yer verilen görüşü geçersiz kılmaktadır. Bu nedenle, bugünkü durum itibariyle Vergi İdaresinin konuya ilişkin görüşü, özel iletişim vergisi mükellefi olmayanlara düzenlenen faturalarda gösterilen özel iletişim vergisinin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı ve hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyeceği yönündedir.

Konuya ilişkin olarak Vergi İdaresi bünyesinde ortaya çıkan görüş farklılığı, özel iletişim vergisi mükellefi olmayanlara düzenlenen faturalarda gösterilen özel iletişim vergisinin bu mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilebileceği savıyla konunun vergi yargısına götürülebilecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Bu uygulamaya başvurmak isteyen mükellefler, söz konusu ÖİV’ni gider olarak dikkate almaksızın hazırladıkları gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini üzerine “ihtirazi kayıt” koyarak veya “ihtirazi kayıt dilekçesi” ile birlikte vererek, konuyu vergi yargısına götürebilirler.

Diğer yandan, Gider Vergileri Kanununun söz konusu 39 uncu maddesi hükmü kapsamında; Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan ve özel iletişim vergisinin mükellefi olan işletmecilerinin fatura üzerinde gösterip tahsil ettikleri ve beyan ederek ödedikleri özel iletişim vergileri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kendi adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergilerini, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında matrahın tespitinde gider olarak dikkate almaları mümkün değildir.

Özel iletişim vergisinin mükellefi olanlar, 39 uncu maddede belirtilen hizmet teslimleri için düzenleyecekleri faturalarda hesaplanan özel iletişim vergisine yer vereceklerdir. Özel iletişim vergisi mükellefleri arasında gerçekleşecek hizmet satışlarında ise, bu vergiyi ödeyerek hizmeti satın alan mükellefler, söz konusu hizmete ilişkin düzenleyecekleri faturalarda önceden ödemiş oldukları özel iletişim vergisini Katma Değer Vergisi Kanununun 29, 30, 32 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabileceklerdir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.