Numara : 29
Tarih : 27.4.2007
 
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/29

 
KONU
Müşterek Bahisler Üzerinden Alınan Eğlence Vergisi Uygulaması Hakkında 3 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri
 
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış olan 3 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Sirkülerinde, müşterek bahisler üzerinden alınan eğlence vergisi uygulaması hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan müşterek bahislerden alınan eğlence vergisi uygulamasına ilişkin olarak, 21/03/2007 tarihli ve 26469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5602 sayılı Şans Oyun­la­rı Ha­sı­la­tın­dan Alı­nan Ver­gi, Fon ve Pay­la­rın Düzen­len­me­si Hak­kın­da Kanunla değişiklik yapılmıştır.
 
Söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir:
 
·        Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tertip edilen müşterek bahisler her ne ad altında olursa olsun 5602 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/04/2007 tarihinden itibaren eğlence vergisinden istisna tutulmuştur.
 
·        Müşterek bahislere ait eğlence vergisinin matrah ve oranı, iştirakçilerden tahsil edilen toplam tutardan katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden % 5 oranının uygulanması şeklinde yeniden belirlenmiştir.
 
·        Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dışında müşterek bahisleri düzenleyenler tarafından, Kanunun 20 nci maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilen matrah üzerinden % 5 oranının uygulanması suretiyle hesaplanan her aya ait eğlence vergisinin, takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilmesi ve aynı süre içinde ödenmesi hükme bağlanmıştır.  
  
Örnek: ABC  kurumu tarafından düzenlenen at yarışı için katılımcılardan 708.000.- YTL tahsil edilmiştir. Bu tutar üzerinden iç yüzde uygulanmak suretiyle (KDV oranı %18 olarak dikkate alındığında, KDV'li bedel X KDV oranı/100+KDV oranı) 108.000.- YTL KDV hesaplanmıştır.
 
Bu durumda, eğlence vergisinin matrahı (708.000 - 108.000) 600.000.- YTL olacaktır. Bu tutara, müşterek bahislere uygulanan % 5 oranının uygulanması suretiyle eğlence vergisi, 30.000.- YTL olarak  hesaplanacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş