Numara : 58
Tarih : 19.10.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/58
 
  
KONU

Kurumların İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazançları İstisnasından (KVK Geçici Madde 28) Yapılan Stopajın Oranı % 10’a İndirildi
 
 
Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24558) yayımlanan 2001/3107 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan tevkifat oranı % 10 (yüzde on) olarak belirlenmiştir. Değişen tevkifat oranı, 1 Kasım 2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.
 
Söz konusu düzenleme, tam mükellefiyete tabi kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulundurdukları iştirak hissesi ve gayrimenkullerin satışından elde ettikleri kazancın sermayeye eklenen kısmının kurumlar vergisinden müstesna olduğunu hükme bağlamaktadır. Kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlardan, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-ii maddesine göre yapılan stopajın oranı 1 Kasım 2001 öncesinde % 15 olarak uygulanmaktaydı. 2001/3107 sayılı Karar 1 Kasım 2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önce verilen kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden % 15, 1 Kasım 2001’den itibaren verilen kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden % 10 oranında gelir vergisi stopajı yapılacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.