Numara : 53
Tarih : 24.7.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/53

 
KONU
Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14.07.2006 tarihli 26228 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelikte kültür belgeli yatırımlara sağlanan avantajlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında açıklamalar yapılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Kültür Belgesi” verilen yatırım veya girişimlere, münhasıran kültür belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçi ücretlerinden gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren payı ve su bedeli indirimi ile enerji desteği sağlanmaktadır.
 
1.  Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 
“Kültür Belgesi” almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık prim ve hizmet belgesinde bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla yüzde ellisi, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla yüzde yirmi beşi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
 
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca ayrıca açıklanacaktır.
 
2.  Sigorta Primi Desteği
 
Kurumlar vergisi mükellefi olan kültür belgeli yatırımcı veya girişimcilerin, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde fiilen çalıştıracakları işçilerin, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren paylarının yatırım aşamasında üç yılı aşmamak üzere yüzde ellisi, işletme aşamasında yedi yılı aşmamak üzere yüzde yirmi beşi oranındaki tutar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bakanlık, sigorta primi işveren paylarına ilişkin indirim tutarlarını, Sosyal Güvenlik Kurumunun talep tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde öder.
 
Sigorta primi işveren payı indiriminden yararlanabilmek için çalıştırılacak sigortalılara mahsus olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinde belirtilen süre ve şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması şarttır.
 
Uygulama kapsamında,  kültür yatırım veya girişimlerinin nitelikleri dikkate alınarak işverence çalıştırılabilecek azami işçi sayısının belirlenmesiyle ilgili usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.
 
3.  Enerji Desteği
 
Enerji desteği, kültür belgeli yatırım veya girişimlerin münhasıran belgeli yatırım veya girişimde kullandıkları ve bedelini fatura döneminde peşin olarak ödemiş oldukları faturalarda kayıtlı doğalgaz ile aktif elektrik enerjisi tüketim bedeli üzerinden beş yıl süreyle yüzde yirmi oranında uygulanır. Beş yıllık süre kültür belgesinin verildiği, belgeli olarak faaliyete başlanmışsa faaliyete başlandığı tarihten itibaren başlar.
 
Enerji desteğinde faturalara kayıtlı aktif enerji gideri ile fiilen kullanılan doğalgaz gideri esas alınır. Vergiler ile gecikme bedelleri teşvik ödemesinde dikkate alınmaz. Geçmiş dönem borcu olanlar borçlarını tamamen ödedikten sonra enerji desteğinden yararlanabilirler.
 
Enerji desteğinden yararlanacak belgeli yatırım veya girişimlerin elektrik veya doğalgaz sayaçlarının müstakil olması gerekir.
Firmalara ödenmesi gereken enerji desteği tutarları, Bakanlık Bütçesinden ödenmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bu amaçla açılan hesaptan her üç ayda bir ilgililerin banka hesabına aktarılır.
 
Enerji desteğinden yararlanmak isteyen belgeli yatırımcı veya girişimciler aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.
 
a) Ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış bilgi formu (Ek:1),
 
b) Ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname (Ek:2),
 
c) Kültür yatırım veya girişim belgesi sureti,
 
d) T.C Ziraat Bankası şube adı ve hesap numarası.
 
Bakanlıkça yapılan ön inceleme sonunda müracaatı uygun görülenler yatırım veya girişimin bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir.
Bakanlıkça uygun görülen yatırımcı veya girişimciler, enerji desteğinden yararlanmak için her ay destekten yararlanılacak döneme ait doğalgaz ve aktif elektrik enerjisi tüketim fatura veya ödeme belgelerinin asılları ile birlikte il müdürlüğüne başvururlar.İl müdürlükleri, bu Yönetmelik esasları çerçevesinde uygulanacak enerji desteği tutarını belirleyerek Bakanlığa bildirir. Başvuru belge ve bilgilerinde varsa eksiklik il müdürlüğü tarafından tamamlattırılır.
 
4.  Su Bedeli İndirimi Uygulaması
 
Kültür belgeli yatırım veya girişimler, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde kullanılan su bedelini yörede uygulanan en düşük tarifeden öderler.
 
Yörede su dağıtım hizmetini yürüten kuruluşlar, kültür belgeli yatırım veya girişimlerce kültür belgesi ve su tüketim faturalarının ibrazı halinde gerekli işlemleri yapar.

Su bedeli indirimi, kültür belgesinin geçerli olduğu sürece uygulanır.
 
Su bedeli indiriminden yararlanacak yatırım ve girişimlerin su sayaçlarının bağımsız olması zorunludur.
 
5. Genel Uygulama Hükümleri
 
1) Kanunda belirtilen teşvik uygulama süreleri, kültür belgesinin alındığı ve faaliyete başlandığı tarihten itibaren hesaplanacaktır.
 
2) Yukarıda belirtilen teşvik ve indirim unsurlarından yararlanan kültür yatırım ve girişimleri için başka bir teşvik mevzuatında da benzer teşvik veya indirimlerin bulunması halinde, yatırımcı veya girişimcilerin lehine olan hükümler uygulanacaktır.
 
3) Belgeli yatırımı veya girişimi Bakanlığın izni ile devralanlar, ancak, devir  tarihinden itibaren kalan süreler için  teşvik ve indirimden yararlanabileceklerdir. Devredilen belgelerde belgenin ilk verildiği tarih ve eski belge numarası belirlenir.
 
4) Aynı yatırımcı veya girişimcinin birden fazla belgeli yatırım veya girişiminin bulunması halinde, uygulanacak teşvik ve indirimler her bir yatırım veya girişim için ayrı ayrı tespit edilecektir.
 
5) Kültür belgesinin hükümsüz olması veya Bakanlıkça iptal edilmesi gibi haller nedeniyle yatırımcı veya girişimcilerin teşvik veya indirim hakkını kaybetmeleri halinde durum, Bakanlıkça onbeş gün içinde uygulayıcı kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilecektir.
 
6) Kültür yatırımı veya girişimlerine yönelik olarak bu Yönetmelikte düzenlenen teşvik ve indirim unsurları ile bunlardan yararlanmaya yönelik diğer usul ve esaslar, Bakanlık ve ilgili bakanlıklar ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlıklarınca müştereken tespit edilir.
 
7) Teşviklerden yararlanan kültür belgeli yatırım veya girişimlerce ilgili kurum veya kuruluşlara yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge verilmesi, verilen belgelerde tahrifat yapılması veya teşviklerden yararlanma hakkını kaybetmiş olmalarına rağmen teşvikten yararlanmaya devam ettiklerinin sonradan anlaşılması halinde verilen mali teşvikler, genel hükümlere göre tahsil edilir ve ayrıca 5225 sayılı Kanunun 12. Maddesindeki ceza hükümleri uygulanır.
 
8) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 14.07.2006 tarihinden önce 5225 sayılı Kanun  uyarınca belge alanlara hak ettikleri teşvik unsurları talepleri halinde Bakanlık bütçesinden ödenir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
 
 

 
EK.   1       BİLGİ FORMU
 
İşletmeci Kuruluşun
 
1. Adı veya Unvanı:
 
2. Vergi Numarası:
 
3. Haberleşme Adresi:
 
4. Telefon, faks no ve e-posta adresi:
 
5. Sermaye ve Ortaklık Yapısı:
 
 
Ortaklar                                                                   Hisse Oranı(%)
 
Yabancı Ortaklar
1-……………………………….…….…     ………………
2-………………………………………..     ………………
3-………………………………………..     ………………
4-……………………………………..…     ………………
5-………………………………………..     ………………
 
Yerli Ortaklar
1-……………………………………..       ………………..
2-………………………………..……       ………………..
3-………………………………..……       ………………..
4-………………………………….….       ………………..
5-………………………………..……       ………………..
 
6. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:
 
7. T.C Ziraat Bankası Şube adı ve Hesap Numarası:
 
8. Yatırım veya Girişimin;
 
İli:
İlçesi:
Bölgesi:
Ada:
Parsel:
Tahsisli ise Tarihi ve süresi:
9. SSK İşyeri Numarası:
10. Elektrik Abone Numarası:
11. Doğalgaz Abone Numarası:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK. 2       TAAHHÜTNAME
 
 
 
 
BEYAN VE TAAHHÜT
 
          5225 sayılı Kültür Girişimlerini ve Yatırımlarını Teşvik Kanununun 5 inci maddesi kapsamında enerji desteğinden yararlanmak üzere Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne yaptığım/yaptığımız müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu beyan, destek uygulamasının herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde ise yararlanılan desteğin 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde tahsil edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
 
 
Firma
 
Adı veya Unvanı:
 
Yetkili imzalar
 
 
 
 
(*) Müracaat ekinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin her sayfasında firma kaşesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili imzalar bulunacaktır.