Numara : 2
Tarih : 8.1.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/2
 
KONU
 
Kısmi KDV Tevkifatı Uygulamasında Yapılan Değişiklikler (97 Seri Nolu KDV Genel Tebliği)
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan (R.G.: 02/01/2006; 26041) 97 Seri  Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, bakır mamulleri ve işgücü hizmetleri ile hurda ve atık teslimlerinde kısmi KDV tevkifatı uygulamasıyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğde ayrıca hurda ve atık plastikten elde edilen ürünler ile imalat artıklarının tesliminde KDV istisnası uygulamalarıyla ilgili esaslara yer verilmiştir.
 
97 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde yer verilen açıklama ve düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
1.    BAKIR MAMULLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

1.1.        96 Seri Nolu Tebliğle Kısmi Tevkifat Kapsamı Dışında Bırakılan Bazı Bakır Ürünlerinin   İthalatçıları Tarafından Yurtiçinde Teslimi 7 Ocak 2006 Tarihinden İtibaren Kısmi Tevkifat Kapsamına Alınmıştır
96 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde, bakır ve bakır alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüş, ancak söz konusu ürünlerin, ithalatçıları tarafından yurt içindeki teslimleri tevkifat kapsamı dışında bırakılmıştı.
 
97 Seri Nolu Tebliğ ile Tebliğin yayımını izleyen 5 inci günde başlamak üzere söz konusu ürünlerin, ithalatçıları tarafından yurt içindeki teslimleri de tevkifat kapsamına alınmıştır. Buna göre, 7 Ocak 2006 tarihinden başlayarak, bakır ve bakır alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin ithalatçılarından bu ürünleri satın alan yurt içindeki alıcıların kendilerine düzenlenen faturada gösterilen KDV’ye % 90 oranında tevkifat uygulayarak alıcılar sorumlu sıfatıyla beyan etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, satıcının yurt içi teslimlere ilişkin faturasını ilgili KDV Tebliğlerinde belirtilen örneklere uygun olarak, söz konusu kısmi KDV stopajını gösterecek şekilde düzenlemesi gerekmektedir.
 
Tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan katma değer vergisi alacaklarının nakden ve mahsuben iadesi, metal, cam, plastik ve kağıt hurda ve atıklarında tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki Genel Tebliğlerdeki açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

1.2.        Faturada Gösterilen İşlem Bedelinin Hesaplanan KDV İle Birlikte Toplamının Fatura Düzenleme Sınırının Altında Olması Halinde, Bakır Külçe ile Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Bakır Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulanmayacaktır
95 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (7) numaralı bölümünde yapılan düzenleme gereği hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır külçelerinin teslimi ile yukarıda 1 numaralı başlık altında yer verilen bakır ürünlerinin tesliminde, faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde % 90 oranında kısmi tevkifat uygulamasının yapılmaması gerekmektedir.
Ancak, aynı satıcıdan yapılan ve fatura düzenleme sınırını aşan alımların, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle parçalara bölünmemesi gerekmektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde vergi idaresince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlem yapılacaktır.
Bu düzenleme, 97 Seri Nolu Tebliğin yayım tarihi olan 2 Ocak 2006 tarihinden önce sözü edilen sınırın altında olduğu halde tevkifat uygulanmayan işlemler için de geçerlidir.
 
1.3.        İzoleli İletken Teslimleri Kısmi Tevkifata Tabi Tutulmayacaktır
Bakır telin plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen “izoleli iletken” teslimleri 96 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile bakırdan mamul tellerin tesliminde uygulanan kısmi tevkifat kapsamı dışında tutulacaktır.
 
2.        İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

2.1. 
Tevkifat Uygulayacak Kuruluşların Kapsamı Genişletilmiştir
İşgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar kapsamına Tebliğin yayımını izleyen 5. günde (7 Ocak 2006) başlamak üzere, KDV mükelleflerinin yanı sıra, KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin de dâhil edilmesi uygun görülmüştür.
 
Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücü temin hizmeti alımlarında % 90 oranında tevkifat uygulanacaktır.
 
91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmeler şunlardır:
 
- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar ve özel finans kurumları,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler.
 
2.3. Tevkifat Uygulamasının Kapsamına İlişkin Açıklamalar ve Örnekler
İşgücü hizmet alımlarına ilişkin kısmi tevkifat uygulaması, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamaktadır. Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulanacaktır.
96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) bölümünde düzenlenen işgücü temini hizmetlerinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklayıcı örnekler aşağıdadır.
 
Örnek 1:
İmalatçı (A) firması, üretim faaliyetinde çalıştırmak üzere (B) firmasından, ürünlerin ambalajlama işlerinde çalıştırmak üzere (C) firmasından eleman temin etmiştir. (B) ve (C) firmalarından yapılan bu eleman tedariki işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan tevkifata tabi olacaktır.
 
Örnek 2:
(A) firması, ürünlerinin pazarlama ve tanıtımını, müşteri ile birebir temas kuran elemanlar aracılığıyla yapmaktadır. Firma bu işi;
- kendisiyle ücret akdi bulunan,
- kişisel başvuruları üzerine anlaşmaya varılan,
- (B) firmasından temin edilen,
elemanlar aracılığıyla yürütmektedir.
 
İlk iki gruba giren elemanlar bakımından tevkifatın söz konusu olmayacağı tabiidir. (B) firmasından yapılan eleman temini işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan yani elemanların sevk, idare ve kontrolü fiilen (A) firmasında bulunduğundan tevkifat kapsamında işlem yapılacaktır.
 
Örnek 3:
(A) firması, işyeri merkezinin farklı bir binaya taşınması için (B) firması ile anlaşma yapmış, (B) firması taşıma işini 6 eleman kullanarak sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirmiştir.
 
Bu işlemde işgücü temin hizmeti değil taşıma hizmeti alınması söz konusu olduğundan tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak (B) firması, taşıma işinde kullanacağı elemanları (C) firmasından temin etmişse, taşıma işinde kullanılacak elemanların sevk ve idaresi (B) firmasında olduğundan söz konusu elemanların (C) firmasından temini tevkifata tabi olacaktır.
 
Örnek 4:
(A) bankası ile mali müşavirlik hizmeti sunmak üzere anlaşması bulunan (B) mali müşavirlik işletmesinin bazı elemanları, belirli dönemlerde kayıtlarını tutmak üzere (A) bankasının mekânlarında çalışmaktadır. Eleman tahsisi şeklindeki bu hizmet, mali müşavirlik hizmetinin tamamlayıcısı olarak sunuluyor ve bedeli de mali müşavirlik bedeli içinde tahsil ediliyorsa tevkifata tabi olmayacaktır. Ancak muhasebe kayıtlarının tutulması işini yapan elemanlar, 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen meslekî hizmetlere ilişkin anlaşma bulunmayan herhangi bir firmadan temin ediliyorsa tevkifat uygulanacaktır.
 
3.    HURDA VE ATIK PLASTİKTEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERDE KDV UYGULAMASI
KDV Kanununun 5035 ve 5228 sayılı Kanunlarla değişik 17/4-g maddesine göre plastik, lastik, kauçuk hurda ve atıklarının teslimi katma değer vergisinden müstesnadır.
 
Bu hüküm çerçevesinde, plastik hurda ve atıklarının tesliminde KDV uygulanmamaktadır.
 
Ancak, plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan pet kırıkları, plastik çapak, plastik granül ve benzeri ürünler, hurda ve atık niteliğini kaybederek imalat sektöründe hammadde olarak kullanılan bir mamul haline gelmeleri nedeniyle KDV Kanununun sözü edilen 17/4-g maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmemektedir.
 
Genel oranda vergiye tabi olan bu ürünlerin tesliminde 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/1) bölümü gereğince tevkifat uygulanmaktadır.
 
Bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde (7 Ocak 2006) başlamak üzere, tevkifat kapsamına giren işlemlerde Tebliğin (1.2) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde alt sınır uygulanması uygun görülmüştür.
 
Buna göre faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde kısmi tevkifat uygulamasının yapılmaması gerekmektedir.
 
Ancak, aynı satıcıdan yapılan ve fatura düzenleme sınırını aşan alımların, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle parçalara bölünmemesi gerekmektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde vergi idaresince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlem yapılacaktır.
 
4. İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASINDA ALT SINIR
KDV Kanununun 5035 ve 5228 sayılı Kanunlarla değişik 17/4-g maddesi ile daha önce tevkifata tabi olan metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının (hurda metalden elde edilen külçeler dâhil) teslimleri istisna kapsamına alınmış, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde de, bu teslimlerle ilgili olarak istisnadan vazgeçilmesi halinde tevkifat kapsamında işlem yapılacağı açıklanmıştır.
 
Bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde (7 Ocak 2006) başlamak üzere, yukarıda belirtilen tevkifat işlemlerinde (1.2) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde alt sınır uygulanması uygun görülmüştür.
 
5.      İMALAT ARTIKLARININ TESLİMİNDE KDV UYGULAMASI
İmalathane ya da fabrikalarda, imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşların teslimi KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre vergiden müstesnadır. Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre bu işlem kısmi istisna kapsamına girmektedir.
 
Yukarıda belirtilen imalat artıkları, işletmelerin asıl üretim konusunu teşkil etmemekte, asıl ürünlerin imalatı sırasında fire veya atık olarak ortaya çıkmaktadır. Satışa konu olsalar dahi, işletmenin amacı bu fire ve atıkları imal etmek olmadığından, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında bunlara ayrıca bir maliyet izafe edilmemektedir.
 
Bu durumda, yukarıda sayılan imalat artıkları için yüklenilen bir KDV de söz konusu olmayacaktır.
Bu nedenle sözü edilen imalat artıkları için, “Yüklenilen KDV” hesaplanmak suretiyle teslim edildikleri dönemde KDV Beyannamesinin 30. satırında beyan yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
6.      KDV GENEL TEBLİĞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6.1.   Belediyeler ve İl Özel İdareleri İle Bunların Bağlı Kuruluşları ve Hisselerinin Tamamına Sahip Oldukları Şirketlerce Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Olan Otobüsler
Teşvikli Yatırım Malı İstisnasından Yararlanabilecektir
69 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.1.1) bölümünün 4. paragrafında yer alan “otobüs” sözcüğünden sonra gelmek ve 97 Seri Nolu Tebliğin yayımı tarihinde (2 Ocak 2006) yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.
“(Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç)”
 
Buna göre, sayılan kurum ve kuruluşların şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edecekleri otobüs yatırımlarına ilişkin teslimler yatırım teşvik belgesine bağlanmak kaydıyla KDV Kanununun 13/4 maddesindeki istisnasından yararlanabilecektir.

6.2.   Tabiat ve Kültür Varlıklarına İlişkin İstisna Uygulamasına Sınırlama Getirilmiştir
Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 5226 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen (d) bendinde yer alan, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimlerin katma değer vergisinden istisna edilmesi” uygulamasına sınırlama getirilmiştir.
 
Bu çerçevede, konuya ilişkin olarak daha önce yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.1) numaralı bölümünün 2. paragrafının sonuna bir cümle eklenmiştir. Bu değişiklik sonrasında ilgili paragraf aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

“11/06/2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”te tanımlanan I. grup yapılar hariç olmak üzere, tescilli taşınmazların fonksiyon ve konfor şartları gereği kullanıma yönelik donanımı ve proje hizmetleri (klima, jakuzi, yangın hassas algılama, kapalı devre kamera sistemi, tefriş elemanları vb.) istisna kapsamına dahil değildir. Yukarıda belirtilen projelerin uygulanması için iktisap edilseler dahi, tabiat ve kültür varlıklarının satın alınmasında da istisna uygulanmayacaktır. Ancak iktisap edilen tabiat ve kültür varlıklarına uygulanacak projeler kapsamındaki işlemlerde bu Tebliğdeki açıklamalar çerçevesinde istisna uygulanacağı tabiidir.”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.