Numara : 27
Tarih : 28.4.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/27
 
KONU
 
İşverenler Tarafından Çalışanlar İçin Ödenen Bireysel Emeklilik Katkı Payları ile Özel Sağlık Sigortası ve Hayat Sigortası Gibi Şahıs Sigortası Primlerinin SSK Primine Esas Matrahın Hesabında Dikkate Alınması Gerekmektedir
 
 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı öngörülmüştür.

Aynı Kanunun 78 inci maddesine göre SSK primi, aynı maddeye göre belirlenen prime esas alınacak alt ve üst kazanç sınırlarına göre belirlenmektedir. 31.12.2005 tarihine kadar uygulanacak SSK primine esas alt kazanç sınırı 488,70 YTL, üst kazanç sınırı ise 3.176,70 YTL’dir. Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların SSK primine esas kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanmaktadır. Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işveren ödemektedir.

İşverenler tarafından SSK’ya tabi olarak çalışanlar için ödenen bireysel emeklilik katkı payları ile özel sağlık sigortası ve hayat sigortası gibi şahıs sigortası primleri veya benzeri nitelikteki ödemeler, 77 nci maddede sayılan SSK primine esas kazanç hesabında dikkate alınmayacak olan ödemelerden olmadığı için çalışanlar için yapılan bu tür ödemelerin SSK primine esas kazanç tutarına eklenmeleri gerekmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu  Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının 1 Nisan 2005 tarih ve B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII0000-77/230671 sayılı genel yazısı bu durumu teyit etmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu 14.10.2004 tarih ve 1901 Sayılı Kararı ile işverenler tarafından, sigortalılar adına bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortalarına ödenen primler ve katkı payı tutarlarının, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde dikkate alınmaması için 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde Kanun değişikliği yapılmasının uygun olduğunu kararlaştırmış olmakla birlikte, bu yöndeki düzenleme henüz gerçekleştirilmemiştir.

Bilindiği gibi, çalışanın brüt ücretinin SSK primine esas kazancın üst sınırı olan 3.176,70 YTL’yi aştığı durumda SSK primi üst sınır üzerinden hesaplanarak ödenmektedir. Dolayısıyla çalışanlar için işverenler tarafından yapılan  bireysel emeklilik katkı payları ile özel sağlık sigortası ve hayat sigortası primleri veya benzeri nitelikteki ödemelerin SSK primine esas kazanç üzerindeki etkisi
alt kazanç sınırı ile üst kazanç sınırı arasında SSK prim matrahına sahip olan çalışanları etkilemektedir. Üst kazanç sınırının üzerinde SSK prim matrahına sahip olanlara yapılan bu nitelikteki ödemeler zaten prim matrahına eklenmeyeceğinden bu kapsamdakiler bu uygulamadan etkilenmeyecektir.

Çalışan için işveren tarafından ödenen şahıs sigorta primlerinin ücretin % 5’ine, bireysel emeklilik katkı paylarının ise ücretin % 10’una kadarki kısmı (yıllık brüt asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla) ücretin gelir vergisi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınmakta, aşan kısım brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi matrahına dahil edilerek stopaja tabi tutulmaktadır. Bu uygulama, gelir vergisi matrahının hesabıyla ilgili olduğundan, SSK primine esas kazancın hesabında işveren tarafından ücretli için yapılan ödemenin tamamının dikkate alınması gerekmektedir.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.