Numara : 81
Tarih : 15.9.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/81

 
KONU
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Uygulanacak KDV İstisnası, 96 ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 100 Seri Nolu KDV Genel Tebliği
 
Maliye Bakanlığınca 14 Eylül 2006 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 26289) yayımlanan 100 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, 5493 sayılı Kanunla, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda yapılacak motorin tesliminde uygulanacak Katma Değer Vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalara ve 96 ile 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliğlerinde yapılan değişikliklere yer verilmiştir.
 
1.1. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılacak Motorin Teslimlerinde Katma Değer Vergisi İstisnası
 
Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine 5493 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 3 numaralı fıkra eklenerek; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca 26/6/2006 tarih ve 2006/10784 sayılı Kararname belirlenen Ambarlı, Pendik, İpsala, Tekirdağ, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
 
5493 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile de Özel Tüketim Vergisi Kanununa 7/A maddesi eklenerek özel tüketim vergisi bakımından da benzer bir istisna hükmü getirilmiş ve istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
 
İstisna kapsamına, yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bayiler tarafından yine aynı Genel Tebliğ kapsamında yapılacak motorin teslimleri girmektedir.
 
Bayilerin bu kapsamdaki teslimleri dolayısıyla yüklendikleri katma değer vergisinin indirim yoluyla telafi edilememesi halinde, aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı şartıyla, mal ihracına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde mükellefin talebine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade yapılabilecektir. Nakden veya mahsuben iade talep eden mükellefler vergi dairesine bir dilekçe ile başvuracaklardır. Bu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenecektir :
 
-  11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu"nun bir örneği,
 
-  İstisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya listesi ile istisna kapsamında teslim edilen malların alış faturalarının fotokopisi veya listesi,
 
-  İstisna kapsamında teslim edilen malın bünyesine giren vergi miktarını gösterir tablo,
 
-  İstisna kapsamında teslimin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi
 
Bayiler, istisnayı 1 No.lu KDV beyannamesinin "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" başlıklı 8 numaralı tablosunda 350 kodlu satır açmak suretiyle beyan edeceklerdir.
 
1.2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki İşlemlerde İstisna Uygulamasına İlişkin 96 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde Değişiklik
 
1.2.1. 96 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin “1.3. İstisna Uygulaması” başlıklı bölümünün birinci paragrafının üçüncü cümlesi “ Koruma bölge kurulu, tescilli taşınmaza ait proje ile malzeme listesini inceleyip uygun bulduğu takdirde, projeyi onaylayarak projeden yararlanacak olana bu Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacağı istisna belgesini verecektir.” iptal edilmiş, ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
 
"Koruma Bölge Kurulunca tescilli taşınmaza ait projenin uygun bulunması halinde onaylanacak malzeme listesi, proje ile birlikte ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne incelenmek üzere verilecektir. Malzeme listesinin projeye uygunluğu tespit edildikten sonra ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü projeden yararlanacak olana bu Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacağı istisna belgesini verecektir."
 
1.2.2. 96 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Eki istisna belgesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
"T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü"
 
1.3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi Uygulamasına İlişkin 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde Değişiklik
 
99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "1.4.1. Genel Olarak" başlıklı bölümünün (c) paragrafı “c) Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait olmak üzere; indirilecek KDV listesi, indirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları ve yüklenilen KDV tablosu.” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
" c) Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait olmak üzere; indirilecek KDV listesi, indirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları veya bu faturaların dökümünü gösteren liste ile yüklenilen KDV tablosu."

 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.