Numara : 65
Tarih : 19.10.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/65
 
KONU
 
İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Beyan ve Tecil Edilemeyen Verginin İadesi
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı www.gelirler.gov.tr adresindeki internet sitesinde yayımlamış olduğu 33 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin tecil edilemeyen katma değer vergisinin ihracatın yapıldığı dönemde nakden veya mahsuben iadesinin nasıl yapılacağı konusunda açıklamalarda bulunmuştur.

Bu açıklamalar, kağıt ve internet ortamında verilen 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilenler İçin) KDV Beyannamesinin, “İhraç Kaydıyla Teslimlerle İlgili Tecil Edilemeyen KDV” satırının 95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile iptal edilmesi nedeniyle oluşan tereddütlerin giderilmesine yöneliktir.

Bilindiği gibi, ihraç kaydıyla teslimlerde tecil edilemeyen katma değer vergisinin iadesi, ihracatın gerçekleştiği dönemde yapılabilmekte, ihracatın kısmen gerçekleşmesi halinde, gerçekleşen kısma isabet eden tutar iade edilmektedir. Ancak 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (4.1.) bölümünde, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin herhangi bir satırına, bu şekilde hesaplanacak iade tutarının yazılmayacağı yönünde açıklamada bulunulması, nakden veya mahsuben iadenin nasıl yapılacağı konusunda tereddüt oluşturmuştu.

33 sayılı KDV sirküleri ile yapılan açıklamalara göre KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre tecil-terkin uygulaması kapsamında gerçekleşen ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin KDV beyanı ve tecil edilemeyen verginin iadesi aşağıda belirtilen esaslara göre yerine getirilecektir.

1. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Beyan
İhraç kaydıyla teslimlere ilişkin beyan, teslimin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin 1 ve 10 numaralı Tablolarına (internet ortamında verilen beyannamenin “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” ile “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” Tablolarına) dahil edilmek suretiyle yapılacaktır.

“Tablo-1” de yapılan kayıt ile bu teslimler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin beyanı sağlanmakta, “Tablo-10”da (internet ortamında verilen beyannamenin “İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler” kulakçığının “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” Tablosunda) yapılan beyan neticesinde de “Tecil Edilebilir KDV”, “Tecil Edilecek KDV” ve “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” tutarları belirlenmektedir.

2- İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Edilemeyen Verginin İadesi
İhraç kaydıyla teslimlerde tecil edilemeyen katma değer vergisinin iadesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- Mükellefler, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların kısmen veya tamamen ihraç edilmesi halinde, iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle vergi dairesine başvurarak ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden tutarın nakden veya mahsuben iadesini talep edeceklerdir.
- Vergi dairesi beyanname verilmesini beklemeden talebi değerlendirerek genel hükümler çerçevesinde talebi sonuçlandıracaktır. Red ve iade, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesine (Beyannamenin 90. satırına) dayandırılacaktır.
- Mükellef, bu iade tutarını hiçbir beyannamede 40 veya başka bir satırda göstermeyecektir. İhraç kaydıyla teslimin gerçekleştiği dönem beyannamesinin 90. satırında bir tutar yer alması ve iade başvurusunun gerekli belgelerle birlikte usulüne uygun olarak yapılması, iade talebinin yerine getirilmesi için yeterlidir.
İade, beyanname dışında gerçekleştirileceğinden, ihracatın gerçekleştiği tarihten sonra ortaya çıkacak bu iade talebine ait tutarın herhangi bir beyannameye dahil edilmesinin, mükerrer iadeye ve dolayısıyla cezalı tarhiyatlara yol açabileceği hususuna dikkat edilmelidir.

3. Yeni Beyannamelerin Kullanılması
Yukarıda yer verilen değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiş, kağıt ortamında verilen 1 No.lu KDV Beyannamesinin Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi olan www.gelirler.gov.tr adresinin “Beyanname Örnekleri” bölümünden temin edilerek kullanılması mümkündür. Ayrıca, internet ortamında verilen 1 No.lu KDV Beyannamesinde de yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.