Numara : 14
Tarih : 14.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/14
 
KONU
 
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannamelerin Damga Vergisi Gümrük Vezne Alındısı İle de Tahsil Edilebilecektir
 
 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 3 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinde, 5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde eğitime katkı payı ve özel işlem vergisinin kaldırılması paralelinde damga vergisi kapsamına alınan gümrük idarelerine verilen beyannamelere ilişkin damga vergisinin pul yapıştırılmak yerine Gümrük Saymanlıklarınca vezne alındısıyla da ödenebileceğine ilişkin açıklamada bulunulmuştur.

Sirkülerde ayrıca, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak gümrük idarelerine verilen beyannameler için damga vergisi ödenmeyeceği, sadece ithalata ilişkin olarak verilen beyannamelerin damga vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.
Söz konusu damga vergisi sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“Tarih
12/01/2004
Sayı
DV-3/2004-2/ Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
 
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Damga Vergisi Sirküleri/3
 
Konusu
: Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
Tarihi
: 12.01.2004
Sayısı
: DV-3/2004-2/ Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
 
 
İlgili olduğu maddeler
: 488 sayılı Kanunun 1, 15, 16 ve 20 inci maddeleri ile 5035 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına eklenen (e) bendi, aynı Kanunun 28 inci maddesi ile 488 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 2.

1 - Giriş
Gümrük idarelerine mükellefler tarafından verilen beyannamelere ilişkin damga vergisinin ödeme şeklinin belirlenmesi hususu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2-Yasal Düzenleme
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bir kağıdın vergiye tabi tutulma koşullarına, 15 inci maddesinde, damga vergisinin ödeme usullerine, 16 ve 20 inci maddelerinde ise, pul yapıştırılması suretiyle ödemeye ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 5035 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına eklenen (e) bendi ile gümrük idarelerine verilen beyannamelerin maktu damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmış, 488 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 2’ de ise döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişin istisnalar düzenlenmiştir. Madde metinleri aşağıdaki gibidir.

Madde 1- Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.

Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade eder.

Madde 15- Damga Vergisi kağıtlara pul yapıştırılması ve bu Kanunda gösterilen hallerde basılı damga konulması veya makbuz verilmesi veyahut istihkaktan kesinti yapılması şekillerinden biriyle ödenir.

Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Madde 16- Bu Kanunda gösterilen haller dışında damga vergisi kağıtlara damga pulu yapıştırılması şekliyle ödenir.

Vergi miktarına eşit olmak üzere birden fazla pul yapıştırılması mümkündür.

Madde 20- Damga pullarının kağıtların düzenlendiği anda yapıştırılması mecburidir.

Ancak, postahanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerin pulları müraselatın tesliminde yapıştırılır.
Ek Madde 2- Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir.

Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tablo

IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar:

e) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (20.000.000 TL.)


3- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannamelere İlişkin Damga Vergisinin Ne Şekilde Ödeneceği

Gümrük idarelerine verilen beyannamelere ilişkin damga vergileri pul yapıştırılmak suretiyle ödenebileceği gibi pul yapıştırmanın zorlukları da göz önüne alınarak Gümrük Saymanlıklarınca vezne alındısı ile de tahsil edilebilecektir.

488 sayılı Kanunun Ek-2 nci maddesi hükmü çerçevesinde, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak gümrük idarelerine verilen beyannamelere damga vergisi istisnası uygulanacak, sadece ithalata ilişkin olarak verilen beyannameler damga vergisine tabi tutulacaktır.  
 
Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.