Numara : 87
Tarih : 4.11.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/87

KONU: Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılmasına İlişkin Genelge Yayımlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan 2017/20 sayılı Genelge ile, "Peşin", "Akreditifli" ve "Vesaik mukabili" ödeme şekillerine göre yapılan ithalat bedeli transferlerinin gümrük idaresine beyanı ve ithalat beyannamesinde ödeme şeklinin beyanında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Genelge uyarınca 06 Kasım 2017 tarihi itibariyle; 

 • "Peşin", "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekillerine göre yapılan ithalat transferleri için düzenlenen Transfer Bildirim Formları (TBF) bankalar tarafından elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemine aktarılacaktır.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemi tarafından her bir Transfer Bildirim Formu için 23 haneli referans numarası (Bakanlık tarafından her belgenin tekliğini sağlamak amacıyla üretilen Belge ID’dir.) üretilecek ve söz konusu Belge ID, Banka tarafından yükümlüye verilecektir.
 • 23 haneli Belge ID numarasına sahip “0887 kodlu TBF” isimli doküman, yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
 • Bir Belge ID, transfer tutarını geçmemek kaydıyla birden fazla beyannamede kullanılabilecektir. Aynı gümrük beyannamesinde birden fazla Belge ID de kullanılabilecektir.
 • BİLGE sistemi genel bilgiler ekranında “Ödeme Şekli İşlemleri” isimli sekmede beyannamenin fatura tutarı kadar olmak üzere her bir ödeme şeklinden ne tutarda ödeme yapılmış/yapılacak ise uygun ödeme şekli ve tutar bilgileri beyan edilecektir. BİLGE sisteminde, ayrıca her kalemde bir ödeme şekli ve tutarı bilgisi, eşyanın ithaline ilişkin genel bilgiler kısmında beyan edilen ödeme şekilleri ve tutar bilgilerine uygun olarak beyan edilecektir.
 • Serbest bölgelerden yapılan ithalatlar ile antrepoda devir işlemini müteakip yapılan ithalatlarda da transferlerin ithalat beyanname tescil tarihinden önce olması halinde bankalarca elektronik ortamda TBF düzenlenecektir.
 • Gümrük Kanunu’nun 53 üncü maddesi uyarınca istisnai kıymetle beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden önce istisnai kıymete ilişkin ödemenin ihracatçının hesabına transferinin gerçekleştirilmesi durumunda da TBF düzenlenecektir.
 • “İhracatçı Firma Unvanı” ve/veya “Transfer Yapılan Firma Unvanı” nın birden fazla olması durumunda her bir ihracatçı firma/transfer yapılan firma için ayrı Transfer Bildirim Formu düzenlenecektir.
 • Faturanın transfer işleminin yapıldığı tarihten önce düzenlenmiş olması halinde; yükümlüler tarafından fatura tarih ve sayısı, orijinal faturanın henüz düzenlenmemiş olması halinde; proforma fatura tarih ve sayısı bankalara verilecek ödeme talimatlarında belirtilecektir.  
 • İthalat bedeli transferinin Transfer Bildirim Formu “Dövizin Kaynağı” bölümünde belirtilen birden fazla döviz kaynağından yapılması halinde her bir “Dövizin Kaynağı” türüne ilişkin ayrı bir Transfer Bildirim Formu düzenlenecektir.
 • İthalat bedeli transferinin farklı döviz türlerinde gerçekleşmiş olması halinde, her bir döviz türü için ayrı Transfer Bildirim Formu düzenlenecektir. 
 • İthalat bedelinin yurt dışındaki ihracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarından sağlanan kredilerden ödenmesi halinde, Transfer Bildirim Formunun “Dövizin Kaynağı” kısmında “İhracat Kredi Kuruluşlarından” seçeneği seçilecektir. İthalat bedelinin bu kapsamda olmayan döviz kredisinden ödenmesi halinde ise “ Döviz Kredisi” seçeneği seçilecektir.
 • İthalat bedelinin Faktoring kuruluşu tarafından ödenmesi halinde, “Dövizin Kaynağı” kısmında “Faktoring” seçeneği seçilecektir. ”İthalatçı firma unvanı” alanına ithalatçıya ait bilgiler girilecektir.
 • Gümrük beyannamesinin Genel bilgiler ekranındaki ödeme şekilleri içinde peşin ve vadeli olarak farklı ödeme türlerinin olması, diğer bir ifadeyle ithalat bedelinin bir kısmının peşin bir kısmının ise vadeli olması halinde; eşya bedelinin vadeli kısmı (KKDF matrahı) üzerinden hesaplanan KKDF tutarının beyannamenin tüm kalemlerine fatura tutarları oranında dağıtılarak beyanı zorunludur.
 • Eşyanın KKDF’ye tabi olmaması veya bir istisna/muafiyete konu olması halinde ödeme şekline bakılmaksızın ilgili kaleminde zorunlu olarak KKDF muafiyet kodu (KKDFM) seçilecektir.
 • KKDF mevzuatı uyarınca istisna veya muafiyetin hangi yasal düzenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılacaktır.
 • Belge ID bir beyannamede kullanılmamışsa söz konusu form “Transfer Bildirim Formu İptal İşlemleri” ekranından ilgili Banka tarafından iptal edilebilecektir.  Belge ID’nin beyannamede kullanıldığının anlaşılması halinde söz konusu Belge ID’de değişiklik/güncelleme yapılamayacaktır.
 • Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferleri ile söz konusu işlemlere ilişkin Türkiye’deki banka şubesinden transfer yapılması durumunda transfer bildirim formu kâğıt olarak düzenlenecektir.
 • Antrepoda veya geçici depolama yerinde satış suretiyle devredilen KKDF’ye tabi eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilmesi halinde devralanın devredene yaptığı ödemenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce olması halinde peşin transfere ilişkin sahip olduğu Belge ID serbest dolaşıma giriş beyannamesinde beyan edilecektir.
 • Antrepoda devir olması durumunda devralınan eşyanın KKDF ödenmeden ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ithalat bedelinin eşyayı devreden tarafından yurt dışına transferinin antrepo beyannamesinin tescilinden sonra ancak devralan tarafından verilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması halinde ithalat bedelinin ödendiğine dair bankadan alınacak belgenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ekinde veya serbest dolaşıma giriş beyannamesinin muayene işlemleri bitmeden doğrudan devreden tarafından gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.
 • Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin uygulamaya geçilmesinden sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçmeyen Bankalar tarafından ithalat transferlerine ilişkin kâğıt ortamda düzenlenen Transfer Bildirim Formlarına ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında gümrük idaresince ilgili Bankadan teyit alınmak suretiyle gümrük işlemleri ikmal edilecektir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2017/20 sayılı Genelge

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.