Numara : 77
Tarih : 16.10.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/77

KONU: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Başvurusu ve Uygulamasında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

13 Ekim 2017 tarih ve 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) başvurusu ve uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

 • Yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan şirketin sertifika başvurusu kapsamında yapılacak yerinde incelemesinde, tüzel kişiliği sona eren sertifika sahibi şirketin daha önce incelenmiş olan tesislerinin, bu inceleme üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş ise tekrar incelenmeyeceği, ancak bunun dışındaki tesislerin inceleneceği düzenlenmiştir.
 • Benzer şekilde, sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan bir başka şirketin katılması durumunda yerinde incelemede, sertifikası yenilenen şirketin daha önce incelenmiş olan tesislerinin, bu inceleme üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş ise tekrar incelenmeyeceği, ancak devralınan şirketin tesislerinin bu koşulları sağlayıp sağlamadığının inceleneceği düzenlenmiştir.
 • Şirket bölünmelerinde 3 yıl fiilen faaliyette bulunma koşulunun uygulamasına ilişkin değişiklik yapılmıştır. Daha önce sadece YYS sertifikası sahibi firmanın bölünmesinde geçerli olan "bölünme tarihi itibariyle en az üç yıldır faaliyette bulunan bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmayacağı koşulu" genişletilmiş ve bölünen şirketin YYS sertifikası sahibi olması koşulu kaldırılmıştır.
 • YYS başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulları ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 237. maddesi uyarınca özet beyan eksiklik fazlalık durumunda uygulanan usulsüzlük cezaları ile ilgili hükümler eklenmiştir.
 • Daha önce sadece 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında gümrük idaresine yapılacak bildirimlerin ceza kararlarının değerlendirilmesinde dikkate alınmayacağı kuralı genişletilerek, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen tüm ceza kararlarının belgenin verilmesinde dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.
 • Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak koşuluna açıklık getirmek suretiyle, firmaların gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği (YGM), gümrük müşavirliği (GM) ya da gümrük müşavir yardımcılığı (GMY) belgesine sahip olan veya en az 2 yılı yönetici konumunda olmak üzere asgari altı yıl gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışmış olan personel istihdam etmek, veya YGM, GM veya GMY istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az 3 yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti almak koşulu getirilmiştir.
 • Daha önce uygulamasına ilişkin belirsizlik olan yıllık faaliyet raporu düzenletme zorunluluğuna açıklık getirilmiş ve faaliyet raporunun YGM, GM veya GMY istihdam eden tüzel kişilerce ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalarca düzenleneceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, yıllık faaliyet raporunda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar ile aynı dönem için gümrük idaresince (veya gümrük müfettişlerince) yapılacak kontroller neticesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar arsındaki ciddi farklılık olduğunda sertifikanın 3 ay süreyle askıya alınması düzenlenmiştir.
 • Başvurularda aranan ISO 9001 ve 27001 sertifikalarının güncel versiyon olmaları şartı kaldırılarak, 3 yıllık geçerliğini korumaları yeterli görülmüştür. Ayrıca, ISO 9001 ve 27001 sertifikaların kapsamlarında aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve gümrük ve dış ticaret işlemlerinin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesisler için alınmış olması zorunluluğu getirilmiştir.

- ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini,

- ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini, kapsamalıdır.

 • YYS başvurularında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince yapılan ön inceleme süresi, gümrük müfettişlerince yapılan yerinde incelemenin süreleri ile başvuru sahiplerine tanınan düzeltme süreleri uzatılmıştır.
 • YYS Başvuru formu ile soru formunun elektronik imzalı olarak ibraz edilmesine ilişkin hüküm getirilmiş ve 3/6 aylık geçiş dönemleri öngörülmüştür.
 • Yönetmeliğin 5. maddesinin 1/a bendinde sayılan kişiler (şirket ortakları ve üst yöneticileri) hakkında aynı bentte sayılan suçlar için cumhuriyet savcılığı tarafından dava açılmış olmasının sertifika düzenlenmesini engellemeyeceği, ancak düzenlenen sertifika kapsamında sertifika sahibinin eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş usulde ATR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı düzenleme izni dışındaki hak ve yetkilerden, dava süreci kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar, faydalanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer bir ifadeyle, bu süre zarfında yeşil hat, yerinde gümrükleme gibi önemli basitleştirmelerden istifade edilemeyecektir.
 • Götürü teminat ile ithalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı teminatları birbirinden ayrıştırılarak farklı bölümlere taşınmıştır.
 • İhracatta yerinde gümrükleme yapılacak tesislerde ilave koşul olarak eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olma koşulu eklenmiştir. Ayrıca, ihracatta yerinde gümrükleme iznine haiz grup ihracatçılarının, sertifika sahibi grup imalatçılarının tesislerinde ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabileceği ,ancak, bu kapsamda kullanılacak tesislerde eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım ile eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olma koşulu getirilmiştir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici uygulamalarının daha yaygın kullanılabilmesine imkan tanınmak için, bu kapsamda rejim kodu sınırlaması kaldırılmıştır. Diğer bir ifadeyle, tüm rejimlerde ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasına olanak sağlanmıştır.
 • İhracatta yerinde gümrükleme ve izinli göndericilere ilişkin iş akışları sadeleştirilerek daha anlaşılır hale getirilmiştir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ve izinli göndericilerin yer tahsisi sorunu ortadan kaldırılarak, kendi tesisleri içerisinde istedikleri herhangi bir yerden ihracat ve transit işlemlerini yapabilmelerine olanak sağlanmıştır.
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasını rejim sınırlaması olmaksızın izinli gönderici olmayan (ama koşulları sağlayan) taşıyıcılara da taşıtabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici işlemlerinde gümrük kontrollerine yönelik risk analizleri sonuçlarının bildirilmesine ilişkin bekleme süresi önemli ölçüde kısaltılarak 30 dakikaya indirilmiştir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki tesislerdeki kamera kayıt saklama süresi önemli ölçüde azaltılarak bir yıldan bir aya düşürülmüştür.
 • İzinli gönderici yetkisi sahibi taşımacıların ihracatta YYS sahibi olsun veya olmasın tüm firmaların ve tüm rejimlerdeki eşyasını taşımalarına imkan sağlanmıştır.
 • Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya tanımı ve bu çerçevedeki sınırlamalar kaldırılmıştır.
 • İzinli gönderici yetkisi kapsamında “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem görmüş eşyada gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin uygulanmaması istisnası sadece YYS sahibi firmaların eşyası ile sınırlandırılmıştır.
 • İzinli alıcıların sadece YYS sahiplerinin eşyasını taşımasına ilişkin sınırlama getirilmiş, diğer taraftan izinli alıcı uygulamasında rejim kodu sınırlaması kaldırılmıştır.
 • İthalatta yerinde gümrükleme yapılacak tesislerde ilave koşul olarak eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olma koşulu eklenmiştir.
 • İthalatta yerinde gümrükleme rejim kodu sınırlaması kaldırılmıştır. Diğer bir ifadeyle, tüm rejimlerde ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasına olanak sağlanmıştır.
 • Yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesi kapsamında soru formunun her yıl güncellenmesi yerine her 3 yılda bir güncellenmesi hususu düzenlenmiştir. Ayrıca güncellemelerin YGM denetiminde yapılması koşulu kaldırılmıştır.
 • Müfettişlerce yerinde incelemelerde kullanılan Ek-7 kaldırılmıştır. Ancak bu düzenleme Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Tebliğ ile düzenlenmiş olan beyana aykırılık durumları ve iştigal alanında olmayan eşya nitelikleri Yönetmeliğe taşınmıştır.
 • Ek-2 soru formu yeniden güncellenerek formatında önemli değişiklikler ve sadeleştirme yapılmıştır. Söz konusu değişiklik Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. Ek-2 soru formunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce yapılan başvurularda bu yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.
 • Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31.12.2019 tarihinden önce yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır:

-       Yönetmeliğin 10. maddesinin yedi ilâ onuncu fıkralarında sayılan belgelerden (uluslararası taşımacı yetki belgesi, sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu vb) en az birine sahip olmak,

-       Geriye dönük bir yıl içerisinde asgari 5 milyon ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

-       Geriye dönük bir yıl içerisinde ithalat ve ihracat toplamı 20 milyon ABD doları olmak, veya 20 milyon ABD doları ithalat yapmış olmak,

-       Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

-       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,

-       Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.