Numara : 52
Tarih : 14.7.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/52

KONU: İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılarak İthalatı Yasak Olan Eşyaların Kapsamı Genişletilmiştir.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelgesi dahilinde tek pencere sistemi kapsamına alınan ihracat faturalarının düzenlenmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portalından işlem ile sorgulama yapılabilmesine yönelik konulara açıklık getirilmek istenilmiştir.

Buna göre;

a) E-fatura mükellefleri için GTB portalında “E-Fatura İşlem” ve “E-Fatura Sorgulama” olmak üzere 2 farklı profil oluşturulmuş olup, bu profillerde tüm gümrük idarelerinde işlem yapılabileceği,

b) 886 kodlu e-fatura üzerinde alıcı bilgilerinin yanısıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca istenilen bilgilere de yer verileceği,

c) Söz konusu faturaların ıslak imzalı olarak gümrük beyannamesine eklenmesinin aranılmayacağı, gümrük idarelerince ihtiyaç duyulması halinde TPS üzerinden sorgulanmasının mümkün olacağı,

d) 1 Temmuz 2017 öncesi düzenlenen faturaların 0100 kodlu belge seçilmek suretiyle ihracat gümrük beyannamesine ekleneceği,

e) VUK uyarınca e-fatura mükelleflerinin gerek kendi sistemlerinde gerek e-fatura uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmelerinin mümkün bulunduğu böyle durumlarda düzenlenen faturaların 0100 belge kodu seçilerek beyannameye eklenmesi gerektiği

açıklanmıştır.

 
Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 
2017/7 sayılı Genelge

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.