Numara : 50
Tarih : 14.7.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/75

KONU: İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılarak İthalatı Yasak Olan Eşyaların Kapsamı Genişletilmiştir.

30.06.2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca İthalat Tebliği’nin Ek-7’sinde belirtilen “Kontrol Altına Alınan Maddeler” listesindeki eşyadan herhangi birini içeren ve aynı Tebliğ’in Ek-8/A’da G.T.İ.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaklanmıştır.

İthalat Tebliği’nin Ek-8/A ve Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında, gümrük idarelerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı belge aranır.

Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalat Tebliği (İthalat:2017/1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.