Numara : 46
Tarih : 15.6.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/46

KONU: Gümrük Kanunu'nun 241 inci Maddesinin Uygulanması (Beyannamede Düzeltme) Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12 Haziran 2017 tarihli ve 25713879 sayılı Dağıtım Yazısında, Gümrük Kanunu'nun 241/1. maddesi uyarınca usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanın (kalemin) esas alınması yerine, beyannamenin kendisinin esas alınmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıda;

  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 63 üncü maddesi, aynı Kanunun 241/1 maddesi, Gümrük Yönetmeliğinin 584 üncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği ek-82'de (Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası gerektiren fiiller) ne de Bakanlıkça yayımlanan diğer Yönetmelik ve Tebliğlerde konuya ilişkin olarak açıkça bir cezai müeyyide öngörülmediği,
     
  • Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliği Ek-82'nin 7 nci maddesi; “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek -14’e uygun olarak doldurulmaması” hükmüne amir olup, söz konusu madde metninde beyanın Ek-14’e uygun olmasından değil, beyannamenin Ek- 14’e uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde Ek-14’e uyumsuzluğun bir ya da birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine Yönetmeliğin 82 No.lu ekinin 7. fıkrasında belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği

belirtilmiştir.

Söz konusu dağıtım yazısına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Gümrük Kanunu’nun 241 inci Maddesinin Uygulanması (Beyannamede Düzeltme) Hk. Dağıtım Yazısı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.