Numara : 43
Tarih : 12.6.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/43

KONU: DİİB'de 122 No.lu Özel Şart Tedbirleri Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Dahilde İşleme Dairesi tarafından yayımlanan 01.06.2017 tarihli ve 25409476 sayılı Dağıtım Yazısı ile Ekonomi Bakanlığından alınan 22.05.2017 tarih ve 55954 sayılı yazıda;

  • Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 39.01-39.14 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan plastik hammaddelerinin ikincil üründen mi (geri dönüştürülmüş plastik malzemeden üretilen plastik hammaddeler) yoksa orjinal mi olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama bulunmadığı,
  • Birincil ve ikincil ürünlerin aynı gümrük tarifesinde sınıflandırılmasına istinaden, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın "Gümrük idaresince yapılacak işlemler" başlıklı 14 üncü maddesi ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 31 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gümrük idarelerince ithalat ve ihracat esnasında belgenin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem tesis edileceğinin hükme bağlandığı,

Bu itibarla, bahse konu mevzuat hükümleri çerçevesinde, 3901-3914 (3903 hariç) GTİP'li eşyanın ithalatını öngören DİİB'lere eklenen 122 no’lu özel şart kapsamında;

  • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nin Ek-1 sayılı listesinde tanımlanan 39.01-39.14 (39.03 hariç) GTİP'li eşyanın eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilmemesi,
  • Söz konusu eşyanın birincil ürün olması halinde ise söz konusu Tebliğ'in 11 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen Üretici Belgesi ve analiz sertifikasının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi kaydıyla eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilmesi

gerektiği belirtilmiştir.


Bu çerçevede, 39.01-39.14 (39.03 hariç) GTİP'li eşyanın DIR kapsamında ithalinde DİİB'nin özel şartlarında belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.


Söz konusu Dağıtım yazısına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

DİİB'de 122 no'lu Özel Şart Tedbirleri

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.