Numara : 40
Tarih : 8.6.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/40

KONU: Gümrük Kanunu 234/1 Maddesi Uygulaması Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 23.05.2017 tarihli, 25179243 sayılı tasarruflu yazıda Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine cevaben, bir beyanname kapsamında beyan edilen ve gümrük idaresince tespit edilen ithalat vergilerinin toplamında herhangi bir fark oluşması halinde uygulanacak Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin tatbiki hususunda gümrük idareleri arasında farklı ceza uygulamaları ve yorumlar olduğu ve anılan maddede belirtilen ithalat vergilerinin, ödenmesi gereken tüm vergi türlerinin toplamı olarak değerlendirildiği, ancak, bazı gümrük idarelerince ve denetim elemanlarınca her bir verginin ayrı ayrı değerlendirildiği ve düşük beyan edilen vergi kısmına Gümrük Kanununun 234 üncü maddesine göre ceza tatbik edildiği hususuna ilişkin olarak;

 
Her bir vergi türü ve buna bağlı cezanın hukuki dayanaklarının ve matrahlarının birbirinden farklı olduğu buna ilaveten, mevzuattaki anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının (uzlaşma, itiraz) vergi türleri bazında işlemekte olduğu, diğer bir ifadeyle, yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen ek tahakkuk ve cezalar için vergi türü itibariyle itiraz veya uzlaşma yollarına başvurmadan ödeme yapabildikleri, yükümlülerin söz konusu ek tahakkuk ve cezalara vergi türü itibariyle ayrı ayrı itiraz edebilmekte veya uzlaşma talebinde bulunabilecekleri, bu sebeple, Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi çerçevesinde cezai durum oluşması halinde, farklı vergi türlerine ilişkin cezaların toplulaştırılarak buna göre tahakkuk oluşturulmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

 
Söz konusu tasarruflu yazıya yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 
Gümrük Kanunu 234/1 Maddesi Uygulaması

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.