Numara : 36
Tarih : 8.6.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/36


KONU Antrepo teminat işlemleri hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 12.05.2017 tarihli 24972005 sayılı tasarruflu yazıda 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi çerçevesinde;

  • “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin dördüncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan eşyanın depolandığı akaryakıt antrepolarında, antrepo işleticilerince, depolanan eşya miktarından bağımsız ve sabit olarak 2.000.000 Avro teminat verilmesi; ayrıca bu sabit teminata ilave olarak, antrepoya alınan eşyaya ilişkin işletici ya da kullanıcıdan alınacak teminatın eşyaya ait Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil gümrük vergileri ile diğer mali yükümlülükler toplamının %10’u olarak alınması,
  • Akaryakıt antrepolarına konulan eşyanın ithal edilmek istenmesi halinde ithalat sebebiyle alınacak teminatın ilgili mevzuatına göre alınması ve yukarıda belirtilen şekilde indirimli teminat uygulamasından faydalandırılmaması,
  • Diğer yandan, bu şekilde teminat uygulamasından yararlanmak istenilmemesi halinde işlemlerin genel hükümlere göre tekemmül ettirilmesi

uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Söz konusu dağıtımlı yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Antrepo Teminat İşlemleri

Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.