Numara : 21
Tarih : 23.3.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/21

KONU: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.

23 Mart 2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin 2017/9962 No.lu Karar yayımlandı. 

 

Bu Karar ile belirli bir tutarın üzerinde ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

 

1) Kimlere hususi damgalı pasaport verilecek?

 

Son 3 takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı;  

 • 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir),
   

 • 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki),
   

 • 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç),
   

 • 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Dolan dahil) olan firmaların 4 (dört),
   

 • 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş)

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Örneğin, 2017 yılında başvuru yapacak bir firmanın değerlendirilmesinde; 2014, 2015 ve 2016 yıllık ortalama ihracatı rakamları dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Ayrıca bu Karar uyarınca;

 • İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilecek; ancak bu kişilerin eş ve çocuklarına ise hususi damgalı pasaport verilmeyecektir.

 • Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

2) Firmalar nasıl belirlenecek?

Yukarıda belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

Ancak 2017 yılı başvuruları için Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, Kararın yürürlüğe girdiği 23 Mart 2017 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

3) Serbest bölge firmaları için özel bir hüküm var mı?

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları yukarıda belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, yukarıda belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

4) Hizmet ihracatına ilişkin belirleme nasıl olacak?

Hizmet ihracatı ile serbest bölgeden yapılan satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenecektir.

5) Müracaat nasıl ve nereye yapılacak?

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacaktır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulacaktır. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenecektir.

İbraz edilen belgeler İhracatçı birliği tarafından incelenecek ve firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından imzalanacaktır.

Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulacak ve bölge müdürü veya yetkilendireceği bölge müdür yardımcısı tarafından onaylanacaktır.

Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.

Yukarıda da belirtildiği üzere, 2017 yılı başvuruları için, Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, 23 Mart 2017 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

Karar 23/03/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz

2017/9962 No.lu Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.