Numara : 11
Tarih : 16.1.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/11

KONU: 2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlanmıştır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan 2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile 2011/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu Genelge ile;

 • İşleme faaliyetini müteakip, daha yüksek verimlilik oranıyla üretim sonucu DİİB üzerinde öngörülenden fazla asıl işlem görmüş ürün elde edilmesi durumunda, elde edilen ürünün tamamının ihraç edilmesinin esas olduğu belirtilmiştir. 
   
 • Mısır, Mercimek ve Yaban Mersini, Böğürtlen ve Ahududu gibi ürünlerin ithalatında dönemsel kısıtlamaya ilişkin koşullarda değişiklik yapılmıştır. Buna göre, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının gerçekleştirildiği orana tekabül eden miktarda olmak üzere belirlenen kısıtlı dönemde de ithalat yapılabileceği hüküm altına alınmış bu dönemde ihracat taahhüdünün tamamının gerçekleştirilmesi koşulu kaldırılmıştır.
   
 • Kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında; döviz kullanım oranı, dönemsel kısıtlama, indirimli teminat uygulanamaması koşullarının yanında sadece kabuklu mercimek ithalatına izin verileceği hüküm altına alınmıştır. 
   
 • Buğday unu, bulgur ve aşurelik buğday ihracatında; Fabrika binası kendisine ait olan firmalar için; ilk DİİB’de azami 1.500 ton buğday ithalat koşuluna yeni Genelgede de yer verilmekle birlikte sonraki DİİB’ler kapsamında yapılacak buğday ithalatına ilişkin koşullar kaldırılmıştır. 
   
 • Civciv ve/veya canlı kümes hayvanları ihracatı karşılığında kuluçkalık yumurtaya ilaveten yem hammaddesi ithalatını öngören DİİB başvurularının da değerlendirmeye alınabileceği hüküm altına alınmıştır.
   
 • Uluslararası bazı kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ile ülkemizdeki kamu kurum/kuruluşları ve Kızılayla yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalara veya ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen ya da tamamen yerine getirmek üzere ihaleyi kazanan/sözleşme yapan firmayla anlaşan firmalara, söz konusu Genelge’de öngörülen tahsisat limitleri ile açık belgelerdeki ihracat gerçekleşmeleri aranmaksızın, DİR kapsamında ithalat izni verilebileceği, söz konusu ithalat işlemlerinde dönemsel kısıtlamalar uygulanmayacağı ve önce ihracat şartı aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.
   
 • Bulgur ihracatı karşılığında ithal edilebilecek buğday (makarnalık buğday, adi buğday, kaplıca kızıl buğday) kapsamında değişiklik yapılmıştır.
 • Buğday unu, bulgur ve aşurelik buğday ihracatında; Fabrika binası kendisine ait olan firmalar için; ilk DİİB’de azami 1.500 ton buğday ithalat koşuluna yeni Genelgede de yer verilmekle birlikte sonraki DİİB’ler kapsamında yapılacak buğday ithalatı koşulları kaldırılmıştır.
 • Faal bir tesisi kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmaların mısır irmiği ihracatı öngören DİİB düzenlenmesine yönelik başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.  Mısır irmiği ihracatı öngörülen DİİB’lerde, fire ve/veya verimlilik oranından kaynaklanan revize gerekliliği hariç olmak üzere, ihracat taahhüdünü aşan ihracat miktarının belge kapsamında değerlendirilmeyeceği ve revize işlemine konu edilmeyeceği belirtilmiştir.
 • Karışım yağ ve/veya margarin ihracatına ilişkin belgelerde azami % 15 oranında ham ayçiçeği yağı ithalatı yapılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
 • Çerezlik tüketime yönelik ayçiçeği tohumu ihracatı öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak ayçiçeği tohumu ithalatı yapılamaz.
 • Hayvan yemleri ihracatını öngören belge talepleri, yem içeriğindeki tahıl oranı ve yağlı tohum ve türevleri oranları belirlenmiştir. Ayrıca, Hayvan yemlerinin ihracatını öngören DİİB’ler kapsamında bitkisel yağ ithalatına ilişkin talepler, Tebliğ’in 7’nci maddesindeki katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi hükümleri çerçevesinde “yurt içi alım” özel şartı kapsamında değerlendirmeye alınabileceği belirtilmiştir.
 • Kuruyemiş, kuru meyvelerle birlikte sert kabuklu meyvelerin DİİB kapsamında ithaline ilişkin koşullarda belirlenmiştir. Bu kapsamda ürün bazında 500 ton olan ithalat miktarı 800 tona çıkartılmıştır.
 • DİR kapsamında kabuklu ceviz ve kabuklu bademin eşdeğer eşya olarak ithalatının yapılamayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 • Kıyılmış tütün, sigara ve diğer tütün mamulleri ihracatı öngören DİİB’lerde aracı ihracatçı ile yapılan ihracatlar DİİB taahhüdüne sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.
 • Süt ve süt mamulleri ihracatı öngören DİİB başvurularında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranılacağı hüküm altına alınmıştır.
 • DİR kapsamında mamül ürün ile ithal edilen oyuncaklar ifadesi kaplanmış ürünlerin içinde ihraç edilen oyuncakların (sürpriz yumurta, top vb. şekillerde) olarak değiştirilmiştir. DİİB kapsamında kristal şeker ithalatının mamul ürün ihracatı öncesinde öngörülmesi durumunda, anılan ürün ithalatında asgari %50 oranında teminat uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 • Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan muhtelif tarım ürünlerinin ihracatına yönelik olarak düzenlenecek DİİB'lerin süreleri belirlenmiştir. Ayrıca DİİB süreleri belirlenmeyen tarım ürünlerine ilişkin süre müracaatlarının ise, değerlendirilmesinde 12 ayı aşmamak kaydıyla izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
 • Bu Genelge’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen DİİB’lerin (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapatma işlemlerinde bu Genelge’de düzenlenen ancak DİİB özel şartlarında yer almayan veya kısmen yer alan hususlar ile ilgili düzenlemeler, belge kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla, dikkate alınmayabileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
 
2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi
 
Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye.
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.