Numara : 58
Tarih : 1.7.2016

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/58

KONU: Gümrük Kanunu’nun 235-1/c maddesine açıklık getiren Genelge yayımlandı.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce 20 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan 2016/9 Genelgesi ile Gümrük Kanunu'nun "eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verileceği" hükmüne ilişkin 235-1/c maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklama yapılmıştır. Yayımlanan Genelge ile;

1. Beyanın kontrolü için yapılan muayene ve denetim esnasında ithale konu eşyanın diğer kurumlarca yapılan kontroller kapsamında olduğu ve bu kontrolün yapılmamış olmasına ilişkin tespitin eşyanın gümrük işlemleri tamamlanmadan ve tesliminden önce yapılması halinde;

- Eşyaya ilişkin gerekli denetim ve/veya kontrollerin yapılmasını teminen yükümlünün ilgili kuruma yönlendirileceği,

- Yükümlüye, mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle bir süre verileceği,

- Yönlendirme sonucunda verilen süre içerisinde denetimin ve/veya kontrolün olumlu sonuçlandığına ilişkin bilgi ve belge ibraz edilememesi veya ilgili Kurumca denetimin ve/veya kontrolün olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi halinde, Gümrük Kanunu'nun 235-1/c maddesi çerçevesinde işlem tesis edileceği ve eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği ve eşyanın tasfiyeye tabi tutulacağı,

2. İthale konu eşya ile ilgili olarak, denetime ilişkin belgenin veya referans numarasının beyannamede yer almadığının beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan denetimler ve/veya kontroller neticesinde anlaşılması durumunda;

- Eşyaya ilişkin denetimlerin ve/veya kontrollerin yapılmasını teminen ilgili kurumun bilgilendirileceği,

- Bilgilendirme yazısında; denetime ve/veya kontrole ilişkin olumlu ya da olumsuz sonucun 3 ay içerisinde bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde verilen sürenin bitimini müteakip eşyaya ilişkin denetimin ve/veya kontrolün olumsuz sonuçlandığı kabul edilerek Gümrük Kanunu'nun 235-1/c çerçevesinde işlem tesis edileceği ve ilgili Kuruma verilecek olan 3 aylık sürenin, bilgilendirme yazısının Kurumun kayıtlarına giriş tarihinden itibaren başlayacağı ve talep edilmesi halinde en çok 6 aya kadar uzatılabileceği,

- Denetimin ve/veya kontrolün olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi ya da verilen sürenin sona ermesine rağmen ilgili Kurumdan herhangi bir geri dönüş sağlanmaması halinde, Gümrük Kanunu'nun 235-1/c maddesi çerçevesinde işlem tesis edileceği ve ayrıca eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği ve eşyanın tasfiyeye tabi tutulacağı

belirtilmiştir.

Ayrıca, bahsi geçen denetimler ve/veya kontroller esnasında, yükümlü tarafından gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edilmesi veya eşyanın denetlendiğine dair belge veya referans numarası alınmadığı halde alınmış gibi gösterilmesi halinde bilgilendirme veya yönlendirme yapılmaksızın Gümrük Kanunu'nun 235-1/c maddesi çerçevesinde işlem tesis edileceği ve eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği ve eşyanın tasfiyeye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Gümrük Kanunu 235-1/c maddesine ilişkin uygulama


Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.