Numara : 32
Tarih : 19.4.2016

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/32 

KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapıldı.

 

13 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nda değişiklik yapan 2016/8698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Söz konusu Karar ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

1) Bu Karar ile Dahilde İşleme Rejimi Kararının İhracat Taahhüdünün Kapatılması başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Yapılan değişikliğe göre, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeler bölge müdürlüğüne/ilgili gümrük idaresine sunulacaktır.

 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Dahilde işleme izin belgesi⁄dahilde işleme izni sahibi firmaların, belge⁄izin ihracat taahhüdünü kapatmak için, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde müracaat etmeleri gerekir. Aksi takdirde, bu belge⁄izin müeyyide uygulanarak resen kapatılır.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmaların, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde ilgili bölge müdürlüğüne/ilgili gümrük idaresine sunmaları gerekir. Aksi takdirde bu belgenin/iznin taahhüt kapama işlemleri mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak tekemmül ettirilir.

2) Aynı Kararın Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması başlıklı 22 nci maddesinin (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yapılan değişikliğe göre, dahilde işleme izin belgesi/izninin iptal edilmesi halinde belge/izin kapsamında alınmayan vergiler için ceza uygulanamayacaktır.

 

Yürürlükten kaldırılan bent:

 

ğ) Dahilde işleme izin belgesinin⁄dahilde işleme izninin resen kapatılması halinde, belge⁄izin kapsamında varsa alınmayan vergi

 

3) Aynı Kararın Yetki başlıklı 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Yapılan değişikliğe göre, dahilde işleme rejimi çerçevesinde resen kapatma işlemleri yetki kapsamından çıkarılmıştır.

 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan belge⁄izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge⁄izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve⁄veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge⁄izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge⁄izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve⁄veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge⁄izin sahibi firmaya iade edilmez. Ayrıca; iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz.

Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alınan belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. Ayrıca; iptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz.

4) Aynı Karara Resen kapatmanın geri alınmasına ilişkin geçici uygulama başlıklı aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre, 13 Nisan 2016 tarihinden önce düzenlenen ve süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili olarak belge sahibi firmalarca, resen kapatmanın geri alınmasını teminen, 13 Temmuz 2016 tarihine kadar ve belge süresi içerisindeki ihracatın tevsik edilmesi durumunda, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) onayı ile Bölge Müdürlüklerince resen kapatma işlemi geri alınabilecektir.

 

Yeni eklenen geçici madde:

 

Resen kapatmanın geri alınmasına ilişkin geçici uygulama

 

GEÇİCİ MADDE 20- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili olarak belge sahibi firmalarca, resen kapatmanın geri alınmasını teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi ve belge süresi içerisindeki ihracatın tevsik edilmesi durumunda, uygun görülen müracaatlar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Bakanlıkça resen kapatma işleminin geri alınmasının uygun görüldüğünün Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi halinde, Bölge Müdürlüklerince resen kapatma işlemi geri alınır. Bu geri alma işlemi Bölge Müdürlüklerince Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), DİR Otomasyon Sisteminde düşümü yapılmış ithalata ait gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak duyurulur.

 

Resen kapatma işleminin geri alınmasından önce dahilde işleme izin belgesi kapsamında uygulanan müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil edilmişse, resen kapatma işlemi geri alınan belgenin taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip, müeyyidenin tahsil edilmiş olan kısmı ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. Bu husus hem resen kapatma işleminin geri alındığının ilgili birimlere bildirilmesine ilişkin yazıda hem de taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin yazıda belirtilir.

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve resen kapatılmış olan belgeleri sebebiyle indirimli teminat uygulamasından yararlanamayan firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yaptıkları ithalat işlemlerinde, indirimli teminat uygulamasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaya devam edilir.

 

Söz konusu karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.