GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/63

KONU: İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Kararlarda Yer Alan Geçici Maddenin Uygulanmasına İlişkin Yazı Yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilen 21.10.2015 tarih ve 122398 sayılı yazı ile ilave gümrük vergilerine ilişkin kararlarda yer alan geçici maddenin uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Bilindiği üzere, 06.02.2015 tarihinde El Aletleri, 18.02.2015 tarihine kadar Halılar, 23.05.2015 tarihinde Mobilyalar, 07.06.2015 tarihinde Küçük Ev Aletleri ile Aydınlatma Elemanları, 20.06.2015 Saraciye ve 05.07.2015 Demir Çelik Tellerin ithalatında İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulanması hüküm altına alınmıştır. Anılan Bakanlar Kurulu Kararları’nın Geçici Maddelerinde: “ Bu kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almıştır.

 

Diğer taraftan, 26.08.2015 tarihinde yayımlanan 2015/8042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararlarının yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya için İGV tahsil olunmayacağı, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde ithalatçıların talep etmesi halinde tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunması hususları da yer almıştır.

 

Bu çerçevede, 26.08.2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan “Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenmesi” ifadesine ilişkin olarak, başlamış işleme yönelik değerlendirmelerde uluslararası geçerliliği olan taşıma senetlerinin (konşimento, CMR vb.) düzenleme tarihlerinin esas alınmasının uygun olacağı, antrepolara intikal eden mallara uygulanan başlamış işlem muafiyetinin Serbest Bölgelerde bekleyen eşyalara da teşmil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, İGV niteliği olmamasına rağmen, başlamış işlem uygulaması içeren Avrupa Birliği’nin Ortak Gümrük Tarifesi ’ne uyum sağlanmasını teminen Aluminyum ithalatında ihdas edilen ve 04.08.2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2015/7971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda da taşıma senetleri tarihlerinin esas alınması ve bu uygulamanın Serbest Bölgelere gelen eşyaya da teşmil edilmesi uygun görülmüştür.

 

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Kararlarda Yer Alan GeçiciMaddenin Uygulanmasına İlişkin Yazı

 

Saygılarımızla. 

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.