GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/44

 KONU: Menşe ispatı olarak yapılan Fatura beyanları.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapılan 03.07.2015 tarih ve 90444701 sayılı yazıda,


Faturalarda yapılan “goods are of Turkish origin” veya benzer şekildeki beyanın, Gümrük Birliği çerçevesinde yapılan ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın VI no.lu ekinde örneği yer alan "tedarikçi beyanı" veya ülkemizin Avrupa Birliği ile AKÇT ve tarım ürünleri ticaretine dair menşe kurallarını düzenleyen “Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sisteminde Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Tespiti Hakkında Yönetmelik”te öngörülen “fatura beyanı” olmayıp; ihracatçı firma tarafından mevzuatta dayanağı olmaksızın res'en yapılan ve söz konusu düzenlemeler çerçevesinde hukuki bir değer taşımayan bir beyan olduğu,


Bu çerçevede, fatura üzerinde yer alan gereksiz ibarelerin benzeri sorgulara yol açmasının önlenmesine yönelik olarak, firmalarca fatura üzerinde bu tür beyanlarda bulunulmaması gerektiği,


belirtilmiştir.


Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.


İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 03.07.2015 tarih ve90444701 sayılı yazısı


Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.