GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/43

KONU: TRT Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar Yayımlandı.

9 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar" ile TRT bandrolü uygulamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.


Söz konusu Karar’da;

  • Bandrol ücretine tabi cihaz listesi yeniden düzenlenmiş ve cihazlara ilişkin GTİP’ler belirtilmiştir.
  • Daha önceki 2011/1406 sayılı Karar’dan farklı olarak, bu Karar eki listede GTİP bazında belirlenmeyen radyo ve/veya televizyon yayınını almaya yarayan cihazlar için bandrol oranı % 0 olarak belirlenmiştir.

  • Bandrol ücretlerinin; ithalatta serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) katma değer vergisi matrahı üzerinden, imalatta ise cihazın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) KDV matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edileceği belirtilmiştir.

  • Hiç alınmadığı ya da noksan alındığı tespit edilen cihazlara ilişkin olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine takip ve tahsil edileceği belirtilmiştir.

  • Bandrol ücretlerine ilişkin olarak tebliğ edilen cezalar hakkında, Gümrük Kanunu'nun 244'üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabileceği; ancak teminat mektubu karşılığı alınan bandrol ücretlerinin uzlaşmaya konu edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 09.07.2015 tarihli 0009171076 sayılı tasarruflu yazıda, bandrol yükümlülüğünün Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na teminat verilerek ya da gümrük idarelerine ödenerek yerine getirileceği belirtilerek, bandrol ücretlerinin gümrük idarelerince tahsiline ilişkin gerekli altyapının oluşturulduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri KanunuUyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların DışındaKalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan AlınacakBandrol Ücretlerine İlişkin Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.