GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 NO: 2015/29

KONU: Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı.

3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2015/2 sayılı Tebliğ ile 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin Firmanın sorumluluğu başlıklı 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmış; Tebliğe Miktar aşımına ilişkin geçici uygulama başlıklı geçici madde eklenmiştir.

 

Yapılan düzenlemelere önceki halleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda yer verilmiştir.

 

1.Yukarıda anılan Tebliğin (İhracat: 2007/2)’in 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

MADDE 9 – (1) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar tarafından, belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ilgili gümrük beyannamesi ve belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.

(2) Belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve⁄veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda, bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez.

(3) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra yapılacak bir düzeltme sonucunda belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve⁄veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez.

(4) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden, Bakanlık bilgi sistemine erişim sağlanmaksızın belge kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği hallerde, ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde yer alan bilgilerin (rejim kodu, muafiyet kodu, satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu vb.) ilgili dahilde işleme izin belgesine ilişkin bilgilerden farklı olmaması gerekir. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu durumdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez. Ancak; ilgili ithalata ilişkin gümrük beyannamesinde doğru rejim koduna, doğru muafiyet koduna ve belgede yer aldığı şekliyle satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve miktara ilişkin birim bilgilerine yer verilmiş olmakla birlikte Bakanlık bilgi sistemine erişim sağlanamaması veya beyanname bilgilerinin elektronik ortamda alınmasında aksaklık yaşanması nedeniyle, elektronik ortamda otomatik düşümü yapılmaksızın belge kapsamındaki ithalat işlemlerinin gerçekleştirildiği hallerde ithali öngörülen eşyanın miktarı revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.

MADDE 9 – (1) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar; belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ilgili gümrük beyannamesi ve belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olması (rejim kodu, muafiyet kodu, satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu vb.) kaydıyla belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmasından sorumludurlar.

(2) Belge kapsamında ithalat gerçekleştirilirken Bakanlık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında elektronik bağlantıda aksaklık yaşanması nedeniyle Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemince kontrol yapılamaması veya satır kodu değişikliği yapılması hallerinde oluşan miktar aşımları revize edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabı kapatılır.”


2. Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

Miktar aşımına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamında bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce 9 uncu maddede sayılan haller nedeniyle bir aşım olması halinde bu aşım revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabı kapatılır.”

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşlemeTekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’De DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/2)

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.